personal essay for mba application writing service professional essay writing site cours de francais dissertation how to review a masters thesis short creative writing courses do my essay me primary homework help history free bibliography online phd dissertation semantic web

Akty prawne

Akty prawne na bazie których działają studia doktoranckie w IKiFP PAN

  • Regulamin studiów doktoranckich przy IKiFP PAN z dnia 12 stycznia 2012 r. z późn. zmianami [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. 2017 poz.859)  [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2016 poz.1842) [tekst jednolity]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016 poz. 558) [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. 2016 poz. 882) [tekst jednolity]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586) [wersja PDF]