writing a conclusion for a dissertation sample small business plan pdf lab report order chicago citation online essay dissertation study design nelnet business solutions payment plan mcdougal littell homework help cheap quality writing service jim cramer buy and homework electrical engineer homework help

Akty prawne

Akty prawne na bazie których działają studia doktoranckie w IKiFP PAN

  • Regulamin studiów doktoranckich przy IKiFP PAN z dnia 12 stycznia 2012 r. z późn. zmianami [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. 2017 poz.859)  [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2016 poz.1842) [tekst jednolity]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016 poz. 558) [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. 2016 poz. 882) [tekst jednolity]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586) [wersja PDF]