help writing a essay for college dan snaith phd thesis acknowledgments dissertation phd thesis in applied linguistics research papers in nursing phd thesis on geomorphology essay on how i help my parents free basic business plan template paper de marketing critical thinking what it is and why it counts

Akty prawne

Akty prawne na bazie których działają studia doktoranckie w IKiFP PAN

  • Regulamin studiów doktoranckich przy IKiFP PAN z dnia 12 stycznia 2012 r. z późn. zmianami [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. 2017 poz.859)  [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2016 poz.1842) [tekst jednolity]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016 poz. 558) [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. 2016 poz. 882) [tekst jednolity]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586) [wersja PDF]