Działalność statutowa

Na skróty

Przypomnienie hasła

Aktualne tematy

Zadania statutowe na rok 2020

 

Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju

1. Wpływ modyfikacji tritlenku molibdenu na efekty cieplne procesów związanych z tworzeniem brązów wodorowych (prof. A. Drelinkiewicz) – nowe

2. Badania nad właściwościami i zastosowaniem enzymów o potencjale aplikacyjnym (prof. T. Borowski) - nowe

3. Nowe perokso- oraz poliokso- związki Mo(VI), W(VI) i V(V). Synteza, badania strukturalne i zastosowania w procesach utleniania (prof. W. Łasocha) - kontynuacja

4. Badania efektów strukturalnych i wpływu charakteru nośnika na aktywność katalizatorów miedziowych (dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN) - kontynuacja

5.Nowe materiały katalityczne dla procesów „zielonej chemii” (prof. E. Serwicka-Bahranowska) - kontynuacja

 

Fizykochemia powierzchni i nanostruktur materii miękkiej

6. Mechanizmy i kinetyka immobilizacji białek na powierzchniach ciało stałe/elektrolit i określenie ich oddziaływań z ligandami makrocząsteczkowymi (prof. Z. Adamczyk) - nowe

7. Monowarstwy nanocząstek plazmonicznych o kontrolowanej strukturze oraz  regulowanych właściwościach elektrokinetycznych (prof. Z. Adamczyk, dr hab. M. Oćwieja) - nowe

8. Modelowanie właściwości mechanicznych układów biologicznych w skali mikromerów (dr hab. J. Barbasz) - nowe

9. Właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne nanostruktur badane technikami mikroskopowymi i spektroskopowymi w warunkach ultrawysokiej próżni (dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN) - kontynuacja

10. Cząsteczki o znaczeniu biologicznym w kontekście oddziaływania z powierzchnią oraz doskonalenia ich opisu teoretycznego (prof. T. Pańczyk) - kontynuacja

11. Określenie mechanizmów syntezy, struktury i właściwości transportowych wielowarstw cząstek koloidalnych na powierzchniach stałych (dr hab. P. Weroński, prof. IKiFP PAN) - kontynuacja

12. Funkcjonalne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe (prof. P. Warszyński, dr hab. M. Kolasińska-Sojka) - kontynuacja

13. Nanocząstki jako nośniki substancji neuroprotekcyjnych (prof. P. Warszyński, dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN) - kontynuacja

14. Wpływ początkowego pokrycia adsorpcyjnego powierzchni ciecz/gaz na stabilność filmów pianowych i zwilżających w warunkach dynamicznych (prof. P. Warszyński, dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN) - kontynuacja

15. Badania właściwości fizykochemicznych funkcjonalnych nanonośników  na bazie dendrymerów oraz białek (dr hab. B. Jachimska, prof. IKiFP PAN) - kontynuacja


 

Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury

16. Ilościowa ocena zagrożenia obiektów zabytkowych przez warunki środowiska w ich otoczeniu (dr hab. Ł. Bratasz, prof. IKiFP PAN) -  kontynuacja

 

 

Grant rozwojowy

17. Zastosowanie nanomateriałów do wytwarzania warstw przewodzących na stykach elektroenergetycznych – projekt aplikacyjny (dr Anna Pajor-Świerzy)