InterDokMed - AKTUALNOŚCI

 • 27.11.2017 - Rozpoczęto nabór dokumentacji od kandydatów do InterDokMed (II nabór - limit przyjęć 15 osób).

 • 27.11.2017 - Rozstrzygnięto konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed - skierowany do SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK PARTNERSKICH. Lista tematów pod adresem [lista tematów zakwalifikowanych do II naboru].

 • 18.10.2017 - Ogłoszono konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed - skierowany do SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK PARTNERSKICH.

  Rada Programowa, Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed ogłasza nabór na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach tych studiów  (informacje poniżej), przewidzianych do realizacji w ramach II naboru.

  Zgłoszony temat powinien wpisywać się w tematykę badawczą ŚSD InterDokMed „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej”. Temat powinien być realizowany pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów reprezentujących różne jednostki i różne dyscypliny naukowe, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi większy wkład naukowy). Zwracamy szczególna uwagę na fakt, że realizacja tematu powinna zakończyć się obroną pracy doktorskiej w ciągu 4 lat.

  Propozycje tematów, w postaci wypełnionego Załącznika 1, należy złożyć do dnia 17 listopada 2017 r.:

  - wersję elektroniczną należy przesłać na adres ncdokmed(at)cyf-kr.edu.pl

  - podpisaną wersję papierową należy złożyć w jednostek partnerskich:

  • w IKiFP PAN – u Pani Aleksandry Niedzielskiej/Magdalena Wieciech-Figura
  • w IF PAN – u Pani prof. dr hab. Agnieszki Basty-Kaim
  • w IFJ PAN – u Pani prof. dr hab. Małgorzaty Lekkiej
  • w WCh UJ – u Pani prof. dr hab. Grażyny Stochel
  • w WL UJ CM – u Pana prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego

 • 03.10.2017 - Na stronie zamieszczono Regulamin oraz wniosek przyznawania stypendium InterDokMed.

 • 29.09.2017 - Uroczystość rozpoczęcia studiów (wspólna dla wszystkich jednostek) odbędzie się 12 października 2017 r., o godz. 12.00 w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (ul.Niezapominajek 8, 30-239 Kraków)
 • 29.09.2017 - Zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018 ograniczają się wyłącznie do samodzielnej pracy naukowej pod kierownictwem opiekunów i zajęć z języka angielskiego (30h/semestr), realizowanych w jednostkach partnerskich - szczegóły u koordynatorów. Pozostałe zajęcia (dydaktyka, statystyka, wykłady, seminarium) będą realizowane w II semestrze w piątki w godz. 8.30-17.00 w IKiFP PAN.
 • 29.09.2017 - Ogłoszono wyniki I rekrutacji InterDokMed.
 • 19.09.2017 - Ogłoszono harmonogram pierwszej rekrutacji na InterDokMed w dniach 25-27.09.2017.
 • 31.5.2017 - Rozstrzygnięto konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed
 • Nasz projekt Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16, Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.