InterDokMed - AKTUALNOŚCI

1. Nasz projekt Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16, Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

2. Rozstrzygnięto konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed

Lista tematów zakwalifikowanych do finansowania w ramach InteDokMed.

3. Ogłoszono harmonogram pierwszej rekrutacji na InterDokMed w dniach 25-27.09.2017.