InterDokMed - AKTUALNOŚCI

W roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia w ramach InterDokMed odbywają się trybie zdalnym w aplikacji Teams

Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021:

 • Seminarium doktoranckie

  W NAJBLIŻSZYM MIESIĄCU • 17 marca 2021

  Michał Glanowski (IKiFP PAN) -
    Modelowanie mechanizmów reakcji dehydrogenaz 3-ketosteroidowych
  Wojciech Snoch (IKiFP PAN) - Synteza i charakterystyka nowych estrów cukrowych na bazie bakteryjnych polihydroksyalkanianów i badanie ich właściwości biologicznych
  Judyta Jabłońska (IF PAN) - Analiza modeli uczenia się ze wzmocnieniem w zadaniu probabilistycznego odwrócenia
  Magdalena Pietruszewska (WCh UJ) - Analiza spektroskopowa struktury molekularnej wybranych komórek krwi organizmu żywego w infekcji wirusem Epsteina-Barr (EBV)

 • 31 marca 2021

  Wojciech Pietruś (IF PAN) – Rola i znaczenie fluoru w racjonalnym projektowaniu leków
  Bartosz Kłębowski (IFJ PAN) –
  Nanocząstki złota, platyny i palladu oraz ich dwu oraz trójskładnikowe nanokompleksy jako potencjalne radiouczulacze w modelu in vitro radioterapii protonowej
  Kinga Jeleń (IFJ PAN) –
  Wspomaganie decyzji w spersonalizowanej radioterapii protonowej w oparciu o modelowanie radiobiologiczne
  Katarzyna Sitarz (CM UJ) –
  Zmiany genetyczne i epigenetyczne, a zmiany fenotypowe komórek nabłonka szyjki macicy związane z infekcją wysokoonkogennymi HPV w procesie transformacji nowotworowej – interdyscyplinarne badania z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej


  ZAPOWIADANE


 • 14 kwietnia 2021

  Malwina Birczyńska-Zych (WL UJ CM)
  Katarzyna Derszniak (WCh UJ)
  Natalia Łopuszyńska (IF PAN)
  Emilia Kuźniak-Glanowska (WCh UJ)

 • 28 kwietnia 2021

  Ilona Gurgul (WCh UJ)
  Anna Wądołek (WCh UJ)
  Wojciech Pajerski (WCh UJ)
  Tomasz Zieliński (IFJ PAN)

 • 12 maja 2021

  Adrianna Sławińska (IKiFP PAN)
  Joanna Bogacka (IF PAN)
  Monika Herian (IF PAN)
  Agnieszka Kurek (IKiFP PAN)

 • 26 maja 2021

  Klaudia Kwiecińska (WCh UJ)
  Olga Kaczmarczyk (WL UJ CM)
  Łukasz Ścibik (WL UJ CM)
  Agnieszka Stempniewicz (WL UJ CM)

 • 2 czerwca 2021

  Monika Kujdowicz (WL UJ CM)
  Katarzyna Chorązka (IF PAN)
  Karolina Karnas (WCh UJ)
  Małgorzata Maraj (WL UJ CM)

 • 9 czerwca 2021

  Justyna Kocik (WCh UJ)
  Ewelina Bik (WCh UJ)
  Magdalena Świądro (WCh UJ)
  Anna Kierońska-Rudek (WL UJ CM)

 • 16 czerwca 2021

  Patrycja Wójcik (IKiFP PAN)
  Justyna Prajsnar (IKiFP PAN)
  Beata Strach (WL UJ CM)


  ODBYTE

 • 3 lutego 2021

  Katarzyna Haraźna
  (IKiFP PAN) - Nowe sfunkcjonalizowane bakteryjne biopoliestry przeznaczone do zastosowań w implantologii oraz dermatologii
  Agnieszka Gibała
  (WL UJ CM) - Innowacyjne metody zwalczania biofilmu tworzonego przez patogeny powodujące zakażenia zatok nosowych.
  Przemek Danek (IF PAN) - Interakcje nowych atypowych neuroleptyków z cytochromem P450.
  Anna Radlicka (IF PAN) - Zaburzenia ruchowe i poza ruchowe u myszy z postępującą utratą neuronów dopaminergicznych.

 • 13 stycznia 2021

  Paulina Komorek (IKiFP PAN) - Stabilność konformacyjna układów białkowych na granicy międzyfazowej ciało stałe/ciecz.
  Andrzej Kubiak
  (IFJ PAN) - Związek między lekoopornością a właściwościami mechanicznymi komórek raka prostaty.
  Natalia Bryniarska
  (IF PAN) - Ocena udziału mechanizmów neuroimmunologicznych w procesach niedokrwienia mózgu.

 • 16 grudnia 2020

  Magdalena Garbacz
  (IFJ PAN) - Martwice popromienne u pacjentów onkologicznych - czy jest związek między liniowym przekazem energii lub/i dawką biologiczną a miejscem martwicy
  Jakub Baran
  (IFJ PAN) - Innowacyjna pozytronowa tomografia emisyjna do pomiaru zasięgu wiązki w radioterapii protonowej
  Konrad Skowron
  (IFJ PAN) - Badania właściwości warstwy nanokrystalicznej uzyskanej metodami silnego odkształcenia plastycznego w metalach i stopach do zastosowań biomedycznych

 • Formy podziękowań

  XY dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer POWR.03.02.00-00-I013/16

  XY acknowledges the fellowship with the project POWR.03.02.00-00-I013/16

  XY dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16

  XY acknowledges the support of InterDokMed project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16