Aparatura

Chromatografy

  • Chromatograf cieczowy FPLC AKTApurifier UPC 10 z detektorem UPC-900 i kolektorem frakcji
  • Chromatograf cieczowy FPLC Pharmacia z kolektorem frakcji
  • Chromatograf cieczowy HPLC LKB z detektorem UV-vis 
  • Chromatograf cieczowy HPLC Spectra Series P200 z detektorem UV 100 (Thermo Separation Products)
  • Chromatograf cieczowy z detekcją masową Shimadzu LC-MS-2010 EV
  • Chromatograf cieczowy z detektorem DAD i detekcją masową Agilent 1100 VL LC-MS  (jonizacja ESI i APCI)
  • Chromatograf gazowy Agilent 6890N
  • Chromatograf gazowy Clarus 500 firmy Perkin-Elmer  z detektorem FID i TCD
  • Chromatograf gazowy Perkin-Elmer-900
  • Chromatograf gazowy Perkin-Elmer-900
  • Chromatograf gazowy Perkin-Elmer AutoSystem XL ARNEL z detektorem TCD
  • Chromatograf gazowy Perkin Elmer Clarus 580 z detektorm FID i TCD
  • Chromatograf gazowy SRI 310 z detektorem HID (helowym)
  • Chromatograf gazowy SRI 8610C z detektorami TCD i HID (helowy)
  • Chromatograf gazowy SRI 8610C z detektorem FID
  • Chromatograf gazowy TRACE GC z detekcją masową (detektor DSQ II) i termodesorberem STD 1000
  • Chromatograf gazowy Varian 3800 z detektorami FID i TCD (2 szt)
  • Photovac 10 S 50 - przenośny chromatograf gazowy z detektorem fotojonizacyjnym
  • SRI 8610 z detektorami FID i ELCD (do analizy chlorowcopochodnych)
  • SRI 8610 z detektorami FID, TCD i PID (fotojonizacyjnym)
  • VOYAGER –  przenośny chromatograf gazowy z detektorem PID

Spektrometry

Aparatura do pomiarów sorpcyjnych

Aparatura do badań biologicznych

Aparatura do pomiarów katalitycznych

Aparatura do analiz kalorymetrycznych i termicznych

  • Aparatura do analizy gazowych produktów rozkładu termicznego metodą spektrometrii mas - produkcji własnej, ze spektrometrem masowym RGA 200 Stanford Research Systems
  • APARATURA TPD konstrukcji własnej
  • Mikrokalorymetr przepływowy do gazów FMC firmy MICROSCAL (London)
  • Urządzenie do jednoczesnych pomiarów różnicowej kalorymetrii skaningowej i termograwimetrii Netzsch STA 409 PC Luxx.
  • Zestaw do miareczkowania termometrycznego.

Aparatura do analiz strukturalnych

Aparatura da analizy zawiesin nano i mikroobiektów

Aparatura do analiz w warunkach próżniowych

  • Dwa wielokomorowe systemy analityczne do badań powierzchni i funkcjonalnych nanostruktur STM/AFM/LEED/AES/XPS/UPS  próżnia bazowa <1x10-9  Pa

Aparatura mikroskopowa

Aparatura do analizy nanostruktur powierzchniowych i cienkich filmów

Aparatura do analiz środowiskowych

  • Przenośny analizator gazów spalinowych Testo 350XL/454
  • Przenośny analizator sumy Lotnych Zanieczyszczeń Organicznych MicroFid
  • Wieloparametrowy przenośny analizator gazów Gamet DX-4000
  • Zestaw urządzeń do poboru próbek gazów i pyłów

Aparatura do badań nad dziedzictwem kultury

Aparatura do pomiarów fotoelektrochemicznych i fotokatalitycznych

Aparatura do obliczeń teoretycznych