Aparatura

Chromatografy

Spektrometry

Aparatura do pomiarów sorpcyjnych

Aparatura do badań biologicznych

Aparatura do pomiarów katalitycznych

Aparatura do analiz kalorymetrycznych i termicznych

  • Aparatura do analizy gazowych produktów rozkładu termicznego metodą spektrometrii mas - produkcji własnej, ze spektrometrem masowym RGA 200 Stanford Research Systems
  • APARATURA TPD konstrukcji własnej
  • Mikrokalorymetr przepływowy do gazów FMC firmy MICROSCAL (London)
  • Urządzenie do jednoczesnych pomiarów różnicowej kalorymetrii skaningowej i termograwimetrii Netzsch STA 409 PC Luxx.
  • Zestaw do miareczkowania termometrycznego.

Aparatura do analiz strukturalnych

Aparatura da analizy zawiesin nano i mikroobiektów

Aparatura do analiz w warunkach próżniowych

  • Dwa wielokomorowe systemy analityczne do badań powierzchni i funkcjonalnych nanostruktur STM/AFM/LEED/AES/XPS/UPS  próżnia bazowa <1x10-9  Pa

Aparatura mikroskopowa

Aparatura do analizy nanostruktur powierzchniowych i cienkich filmów

Aparatura do analiz środowiskowych

  • Przenośny analizator gazów spalinowych Testo 350XL/454
  • Przenośny analizator sumy Lotnych Zanieczyszczeń Organicznych MicroFid
  • Wieloparametrowy przenośny analizator gazów Gamet DX-4000
  • Zestaw urządzeń do poboru próbek gazów i pyłów

Aparatura do badań nad dziedzictwem kultury

Aparatura do pomiarów fotoelektrochemicznych i fotokatalitycznych

Aparatura do obliczeń teoretycznych