19.03.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Nanostruktury Powierzchniowe

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej Nanostruktury Powierzchniowe.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniu właściwości strukturalnych, elektronowych i magnetycznych powierzchni i nanostruktur prowadzonych w warunkach ultra wysokiej próżni za pomocą technik mikroskopowych i spektroskopowych oraz promieniowania synchrotronowego.

Badania obejmować będą między innymi:
•    epitaksjalne tlenki metali i ich przemiany fazowe,
•    nanostruktury tlenek-metal do zastosowań spintronicznych
•    metaliczne i tlenkowe nanocząstki na podłożach monokrystalicznych.