22.05.2019

PROGRAM PROM - konkurs

Program PROM międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

W ramach realizacji projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”(nr umowy: PPI/PRO/2018/1/00006/U/001) ogłaszamy konkurs: 

Konkurs o stypendia na sfinansowanie kosztów krótkoterminowych staży w zagranicznych jednostkach badawczych przedstawicielom kadry naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków do dnia  7.06.2019 do godz. 15.00  w sekretariacie IKiFP PAN.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Tomasz Borowski

Kierownik Projektu

 

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, nr umowy: PPI/PRO/2018/1/00006/U/001 

 

Załączniki :

PROM_Wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu wraz z załącznikami

-  PROM_kadra naukowa_IKiFP PAN_staz_regulamin_konkursu

Obowiązek informacyjny_kandydaci_PROM

Formularz_zgłoszeniowy uczestnika projektu

Załącznik_1_wniosek_o_stypendium_kadra naukowa IKiFP PAN

Załącznik_4_Regulamin-PROM