10.07.2018

Wyniki egzaminu rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim

Protokół z postępowania rekrutacyjnego

na Studia Doktoranckie

w Międzynarodowym Studium Doktoranckim

przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera

Polskiej Akademii Nauk z dnia 9-10 lipca 2018

 Wyniki postępowania rekrutacyjnego po przeprowadzeniu egzaminu z chemii fizycznej w dniu 9 lipca 2018 roku i rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 10 lipca 2018

Numer kandydata

Liczba punktów

z postępowania kwalifikacyjnego

Ocena z postępowania rekrutacyjnego

1

89,17

dobry

2

77,14

dostateczny

3

85,37

dobry

4

73,09

dostateczny

5

83,89

dobry

6

28,94

niedostateczny

 

 

Kandydaci o numerach (1)-(5) mogą zostać przyjęci na MSD