13.10.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 3.

Kandydat(ka) będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment dotyczących następujących zagadnień: badania efektów strukturalnych i wpływu charakteru nośnika na aktywność katalizatorów miedziowych, obejmujące syntezę i charakterystykę fizykochemiczną katalizatorów na osnowie tlenków z zastosowaniem różnych metod; prowadzenie reakcji katalitycznych przy użyciu reaktorów przepływowych ze stałym złożem w fazie gazowej z analizą chromatograficzną reagentów.

W szczególności do obowiązków adiunkta należeć będzie:

  • synteza katalizatorów na osnowie tlenków (w tym z użyciem metod sonochemii),
  • zaawansowana charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów (badanie krystaliczności, struktury, porowatości, właściwości kwasowo-zasadowych) metodami: dyfrakcji rentgenowskiej XRD, spektroskopii w podczerwieni FT-IR, niskotemperaturowej sorpcji azotu, chemisorpcji CO, amoniaku, pirydyny, dwutlenku siarki,
  • badania reakcji katalitycznych w fazie gazowej, głównie uwodorniania lub/i dekarbonylacji furfuralu w obecności katalizatorów tlenkowych.