24.07.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie "Procesy Katalityczne dla Czystej Energii"

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie "PROCESY KATALITYCZNE DLA CZYSTEJ ENERGII".

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 5.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie PROCESY KATALITYCZNE DLA CZYSTEJ ENERGII dotyczących następujących zagadnień:

Badania obejmować będą między innymi:

Badania reakcji katalitycznych, głównie uwodorniania, syntezę i charakteryzację katalizatorów nośnikowych zawierających nanocząstki metali. 

W szczególności do obowiązków adiunkta należeć będą:

 Badania reakcji katalitycznego uwodorniania w układzie trójfazowym w tym reakcji z udziałem związków karbonylowych

  • Badania dotyczące nośnikowych katalizatorów mono- i bimetalicznych na osnowie metali szlachetnych (Pd, Pt, Ir, Ru, Re, Au)
  • Charakteryzacja tekstury, morfologii katalizatorów oraz właściwości fazy metalicznej (m.in. wielkość nanocząstek, dyspersja, parametr sieciowy) w oparciu o metody dyfrakcji rentgenowskiej XRD, spektroskopii fotoelektronów XPS, termoprogramowalnej redukcji TPR, chemisorpcji CO i H2, mikroskopii elektronowej SEM, TEM, HRTEM, spektroskopii dyspersji energii EDS, spektroskopii w podczerwieni FTIR