14.10.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie KATALIZA HETEROGENICZNA: TEORIA I EKSPERYMENT

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie KATALIZA HETEROGENICZNA: TEORIA I EKSPERYMENT.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie KATALIZA HETEROGENICZNA: TEORIA I EKSPERYMENT dotyczących badania aktywności katalitycznej układów tlenkowych do otrzymywania produktów o wysokiej wartości dodanej – komponentów paliw i tworzyw sztucznych.

W szczególności do obowiązków adiunkta należeć będzie:

  • Prowadzenie zaawansowanych badań NMR w ciele stałym.
  • Obsługa aparatury i zapewnienie ciągłości pracy w laboratorium NMR.
  • Udział w badaniach oddziaływań gość – gospodarz (host-guest interactions) w materiałach mikro- i mezoporowatych.