06.12.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN Opus - DOKTORANT

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna”

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN Opus
Nazwa jednostki:
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna”.
Nazwa stanowiska
: DOKTORANT
Wymagania:
* Tytuł zawodowy magistra chemii, biotechnologii, lub nauk pokrewnych;
* Bardzo dobra znajomość katalizy, ze szczególnym naciskiem na katalizę enzymatyczną, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, mikrobiologii;
* Dobra znajomość języka angielskiego;
* Doświadczenie w pracy z bakteriami, produkcji białek rekombinowanych w organizmach bakteryjnych, oraz oczyszczaniu białek

* Mile widziane doświadczenie w  krystalizacji protein i prowadzeniu testów kinetycznych w układach enzymatycznych;
* Kandydat nie może być kierownikiem lub wykonawcą innych grantów NCN;
* Kandydat musi z wynikiem pozytywnym przejść procedurę rekrutacyjną na studia doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

Opis zadań: Praca naukowa w ramach projektu NCN Opus nr umowy OPUS-2016/21/B/ST4/03798 zatytułowanego “Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę Δ1-cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denitrificans”. Do obowiązków Doktoranta będzie należeć

·         nadekspresja enzymu w komórka E. coli,

·         oczyszczanie enzymu metodami chromatografii cieczowej,

·         krystalizacja enzymu i praca przy udokładnianiu jego struktury,

·         oraz biochemiczna i katalityczna charakterystyka enzymu.


Warunki zatrudnienia
:
* Miejsce pracy: Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk.
* stypendium 2000 PLN miesięcznie przez 12 m-cy może otrzymywać jedynie osoba spełniająca wymogi określone w ,,Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_rady_50_2013.pdf)


Termin składania ofert
: 31 grudnia 2017, 15:00
Forma składania ofert: na adres e-mail: ncikifp@cyf-kr.edu.pl z tytułem wiadomości „Doktorant - ODH” lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków z dopiskiem „Doktorant – ODH”.


Wymagane dokumenty:

* dyplom ukończenia studiów magisterskich;
* CV z listą osiągnięć naukowych (staże, publikacje, wyróżnienia, nagrody);
* opinia opiekuna naukowego pracy magisterskiej lub praktyk zawodowych;

* certyfikaty językowe (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje
:
Proszę o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm)


Dalszych informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN, Instytut Katalizy i
Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, e-mail: m.szaleniec@cyf-kr.edu.pl, tel: +48 12 6395 218