06.12.2017

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie badawczym NCN Opus

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”. Nazwa stanowiska: DOKTORANT – STYPENDYSTA (dwa stanowiska)

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie badawczym NCN Opus no. 2016/21/B/ST8/02107  

Kierownik projektu Opus NCN: dr Marcel Krzan (opiekun pomocniczy doktoranta)

Kierownik grupy badawczej prof. dr hab. P. Warszyński (opiekun doktoranta)


Nazwa jednostki:
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”.
Nazwa stanowiska
: DOKTORANT – STYPENDYSTA (dwa stanowiska)

Tematy prac doktorskich:

T1: „Piany ciekłe stabilizowane przez nano-cząstki stałe”

T2: „Stabilne cienkie filmy ciekłe na bazie efektywnych i biodegradowalnych surfaktantów”


Wymagania
:
* Tytuł zawodowy magistra chemii, fizyki, biotechnologii, biochemii, biofizyki, medycyny lub pokrewnych,
* Bardzo dobra znajomość chemii fizycznej,
* Dobra znajomość języka angielskiego,

* Zainteresowanie pracą naukową i chęć pracy w interdyscyplinarnym zespole,
*
Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność,


*
Kandydat nie może być kierownikiem lub wykonawcą innych grantów NCN,

* Kandydat musi być doktorantem „Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich” FCB. (http://www.fcb.fis.agh.edu.pl/index.php) - Kandydaci, będą musieli przystąpić do egzaminu na studia doktoranckie w ramach projektu Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich” FCB 13-15 lutego 2018, AGH pawilon D-10, ul. Reymonta 19. Egzamin ustny obejmuje, do wyboru przez kandydata, fizykę, biofizykę, chemię, inżynierię materiałową lub technologię chemiczną.

* Dodatkowo z kandydatami, którzy pozytywnie zdadzą egzamin na studia FCB zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna (19 lutego 2018) zgodnie z zasadami obowiązującymi dla przyjęcia doktorantów do projektów NCN (<cite>https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-03-15/opus11-zal6.pdf</cite>).

Opis zadań: Praca naukowa w ramach projektu NCN Opus no. 2016/21/B/ST8/02107 zatytułowanego “Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania stabilnych biologicznych filmów powierzchniowych o właściwościach drobnoustrojobójczych i leczniczych”. Do obowiązków doktoranta będą należeć prace badawcze zaplanowane w w/w projekcie, t.j. m.in.: badania napięcia powierzchniowego, pomiary właściwości pianotwórczych roztworów, prowadzenie pomiarów właściwości reologicznych, badania kinetyki adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej, jak również analiza otrzymanych wyników badań oraz ich prezentacja w postaci artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych.


Warunki zatrudnienia
:
* Miejsce pracy: Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej
Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 

Stypendium:

* Doktorant FCB może otrzymać stypendium naukowe w wysokości 1500 zł/miesiąc, płatne każdorazowo po wpłynięciu środków z projektu POWER. Od 2. do 4. roku studiów stypendium to przyznawane będzie na podstawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych (patrz strona WWW studiów FCB).
* Doktorant będzie również otrzymywał
stypendium naukowe z projektu NCN Opus -
2200 zł miesięcznie przez 36 m-cy. Przy czym stypendium NCN może otrzymywać jedynie osoba spełniająca
wymogi określone w ,,Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych
naukowców'' (<cite>https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-03-15/opus11-zal6.pdf</cite>).

* Doktorant na czwartym roku doktoratu, po zakończeniu wypłacania stypendium naukowego z projektu NCN, może wystąpić do Dyrektora IKiFP o przyznanie rocznego stypendium doktoranckiego wypłacanego ze środków własnych IKiFP PAN, w wysokości regulowanej Zarządzeniem Dyrektora na dany rok akademicki.Termin składania ofert: 19 stycznia 2018
Forma składania ofert
: Składanie dokumentów do 19 stycznia 2018 w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, pawilon D-10, pok. 328. (www.fcb.fis.agh.edu.pl/informacje_zasady_rekrutacji.php)

 

Wymagane dokumenty – (szczegóły na w/w stronie WWW studiów FCB – zasady rekrutacji):

* karta kwalifikacyjna kandydata na studia FCB

* kwestionariusz osobowy

* życiorys - CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody);
* odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

* indeks ukończonych studiów oraz suplement do dyplomu
* pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika nauki

* pisemna deklaracja kierownika grupy badawczej prof. P. Warszyńskiego o możliwości przyjęcia doktoranta do zespołu badawczego w IKiFP PAN

* podpisane zdjęcie legitymacyjne

* certyfikaty językowe (opcjonalnie)
* oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych obowiązujących w IKiFP PAN.


Dodatkowe informacje
:
Dalszych informacji udziela kierownik projektu NCN Opus: dr Marcel Krzan, Instytut Katalizy i
Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, e-mail: nckrzan@cyf-kr.edu.pl, tel: +48 12 6395125 / tel. kom. + 48 509 494 787

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji", zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).