write an essay on custom university admission essay vanderbilt research paper sample apa style essay writing service free organic restaurant business plan parts of a thesis research paper buy analysis paper essay on our helpers homework help notes

InterDokMed - CEL PROJEKTU

Numer projektu: POWR.03.02.00-00-I013/16

Wartość projektu: 6 745 046,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 684 724,77 PLN
Okres realizacji: 01.07.2017 - 30.06.2022

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez opracowanie rozszerzonego programu, jego wdrożenie i realizacja w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” (InterDokMed), prowadzonych przez IKiFP, IFJ, IF, WCh, WL CM oraz stworzenie modelu kształcenia z nowymi elementami (nauki translacyjne) i formami organizacyjnymi (warsztaty, staże,szkolenia) stanowiącego wzór kształcenia w jednostkach o podobnym profilu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez szczegółowe działania, ujęte w ramach projektu tj.:

  1. uświadomienie doktorantom roli nauk interdyscyplinarnych - nauki translacyjne
  2. umiędzynarodowienie doktorantów - przygotowujące do swobodnego funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, bez barier językowych, psychologicznych etc.
  3. usamodzielnienie doktorantów - sprzyjające uniezależnieniu, samoorganizacji etc.

Zaproponowany do realizacji kompleksowy program studiów doktoranckich wpisuje się w nurt nowoczesnego kształcenia. Zawiera elementy interdyscyplinarności zarówno indywidualnej jak i zespołowej (na pograniczu dwóch dyscyplin), umiędzynarodowienia (konferencje, staże w jednostkach zagranicznych), łączy kształcenie "twarde" z kształtowaniem kompetencji w umiejętnościach miękkich.

Efektem realizacji projektu (realizowanego 60 miesięcy dla 50 osób, 35K/15M) będzie stworzenie innowacyjnego i nowoczesnego sposobu kształcenia doktoranta, przygotowanego do samodzielnego prowadzenia interdyscyplinarnych i wielo-domenowych badań naukowych, świadomego własnych wartości, przygotowanego do kontynuowania pracy naukowej i gotowego do podjęcia zadań w sektorze przemysłowym i nauk biomedycznych.

Zaproponowane kompleksowe szkolenie odpowiada na potrzeby z zakresu kształcenia na studiach doktoranckich, zdefiniowane w „Opracowaniu programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach", „Inicjatywa Salzburg II”, wytyczne EU, jego treść jest zgodna z Europejską Kartą Naukowca.