compositing digital dissertation effects motion picture visual homework help needed english essays for college students purchase apa writing assignments progressive era essay consequences disobeying orders essays need help in homework homework helper and free essay writing help one writers beginnings ap essay

Badania statutowe

Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju

1. Wpływ modyfikacji tritlenku molibdenu na efekty cieplne procesów związanych z tworzeniem brązów wodorowych
(prof. A. Drelinkiewicz)

2. Badania nad właściwościami i zastosowaniem enzymów o potencjale aplikacyjnym (prof. T. Borowski)

3. Nowe perokso- oraz poliokso- związki Mo(VI), W(VI) i V(V). Synteza, badania strukturalne i zastosowania w procesach utleniania (prof. W. Łasocha)

4. Badania efektów strukturalnych i wpływu charakteru nośnika na aktywność katalizatorów miedziowych
(dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN)

5. Nowe materiały katalityczne dla procesów „zielonej chemii” (prof. E. Serwicka-Bahranowska)

 

Fizykochemia powierzchni i nanostruktur materii miękkiej

6. Mechanizmy i kinetyka immobilizacji białek na powierzchniach ciało stałe/elektrolit: określenie mechanizmu koron białkowych na powierzchni nanocząstek dla układu mioglobina/lateks (prof. Z. Adamczyk)

7. Monowarstwy nanocząstek plazmonicznych o kontrolowanej strukturze oraz regulowanych właściwościach elektrokinetycznych (prof. Z. Adamczyk, dr hab. M. Oćwieja)

8. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne układów "bio" (dr hab. J Barbasz)

9. Właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne nanostruktur badane technikami mikroskopowymi
i spektroskopowymi w warunkach ultrawysokiej próżni (prof. N. Spiridis)

10. Cząsteczki o znaczeniu biologicznym w kontekście oddziaływania z powierzchnią oraz doskonalenia ich opisu teoretycznego (prof. T. Pańczyk)

11. Określenie mechanizmów syntezy, struktury i właściwości transportowych wielowarstw cząstek koloidalnych na powierzchniach stałych (dr hab. P. Weroński, prof. IKiFP PAN)

12. Funkcjonalne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe (prof. P. Warszyński, dr hab. M. Kolasińska-Sojka)

13. Teranostyczne nanonośniki substancji przeciwnowotworowych (prof. P. Warszyński, dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN)

14. Kinetyka wyciekania filmów ciekłych w warunkach dynamicznych - eksperyment i modelowanie teoretyczne
(prof. P. Warszyński, dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN)

15. Opracowanie układu eksperymentalnego do badania zjawisk powierzchniowych na ciekłych granicach faz w warunkach statycznych (prof. P. Warszyński, dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN)

16. Hydrożelowe mikrokapsułki z nanostrukturalnymi powłokami (prof. P. Warszyński)

17. Nowe materiały katodowe do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych o obniżonej temperaturze pracy
(prof. P. Warszyński, dr hab. M. Mosiałek)

18. Badania właściwości fizykochemicznych funkcjonalnych nanonośników  na bazie dendrymerów oraz białek
(prof. B. Jachimska)

 

Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury

19. Ilościowa ocena zagrożenia obiektów zabytkowych przez warunki środowiska w ich otoczeniu
(dr hab. Ł. Bratasz, prof. IKiFP PAN)

 

Grant rozwojowy

20. Zastosowanie nanomateriałów do wytwarzania warstw przewodzących na stykach elektroenergetycznych – projekt aplikacyjny (dr A. Pajor-Świerzy)