help with writing a dissertation advice mr g homework help paid homework help sites duras the lover feminist essay do minors matter resume service essay for nhs why do i want to be a nurse essay suny application essay best ever writing personal essay for college admission perfect cornell critical thinking test

Badania statutowe

Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju

1. Wpływ modyfikacji tritlenku molibdenu na efekty cieplne procesów związanych z tworzeniem brązów wodorowych
(prof. A. Drelinkiewicz)

2. Badania nad właściwościami i zastosowaniem enzymów o potencjale aplikacyjnym (prof. T. Borowski)

3. Nowe perokso- oraz poliokso- związki Mo(VI), W(VI) i V(V). Synteza, badania strukturalne i zastosowania w procesach utleniania (prof. W. Łasocha)

4. Badania efektów strukturalnych i wpływu charakteru nośnika na aktywność katalizatorów miedziowych
(dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN)

5. Nowe materiały katalityczne dla procesów „zielonej chemii” (prof. E. Serwicka-Bahranowska)

 

Fizykochemia powierzchni i nanostruktur materii miękkiej

6. Mechanizmy i kinetyka immobilizacji białek na powierzchniach ciało stałe/elektrolit: określenie mechanizmu koron białkowych na powierzchni nanocząstek dla układu mioglobina/lateks (prof. Z. Adamczyk)

7. Monowarstwy nanocząstek plazmonicznych o kontrolowanej strukturze oraz regulowanych właściwościach elektrokinetycznych (dr hab. M. Oćwieja)

8. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne układów "bio" (dr hab. J Barbasz)

9. Właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne nanostruktur badane technikami mikroskopowymi
i spektroskopowymi w warunkach ultrawysokiej próżni (prof. N. Spiridis)

10. Cząsteczki o znaczeniu biologicznym w kontekście oddziaływania z powierzchnią oraz doskonalenia ich opisu teoretycznego (prof. T. Pańczyk)

11. Określenie mechanizmów syntezy, struktury i właściwości transportowych wielowarstw cząstek koloidalnych na powierzchniach stałych (dr hab. P. Weroński, prof. IKiFP PAN)

12. Funkcjonalne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe (prof. P. Warszyński, dr hab. M. Kolasińska-Sojka)

13. Teranostyczne nanonośniki substancji przeciwnowotworowych (prof. P. Warszyński, dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN)

14. Kinetyka wyciekania filmów ciekłych w warunkach dynamicznych - eksperyment i modelowanie teoretyczne
(prof. P. Warszyński, dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN)

15. Opracowanie układu eksperymentalnego do badania zjawisk powierzchniowych na ciekłych granicach faz w warunkach statycznych (prof. P. Warszyński, dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN)

16. Hydrożelowe mikrokapsułki z nanostrukturalnymi powłokami (prof. P. Warszyński)

17. Nowe materiały katodowe do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych o obniżonej temperaturze pracy
(prof. P. Warszyński, dr hab. M. Mosiałek)

18. Badania właściwości fizykochemicznych funkcjonalnych nanonośników  na bazie dendrymerów oraz białek
(prof. B. Jachimska)

 

Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury

19. Ilościowa ocena zagrożenia obiektów zabytkowych przez warunki środowiska w ich otoczeniu
(dr hab. Ł. Bratasz, prof. IKiFP PAN)

 

Grant rozwojowy

20. Zastosowanie nanomateriałów do wytwarzania warstw przewodzących na stykach elektroenergetycznych – projekt aplikacyjny (dr A. Pajor-Świerzy) - edycja 2019

21. Zeolity o strukturze fojazytu jako modyfikatory ANFO - badania podstawowe (dr inż. Ł. Kutarasiński) - edycja 2020