Badania statutowe

Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju

1. Wpływ modyfikacji tritlenku molibdenu na efekty cieplne procesów związanych z tworzeniem brązów wodorowych (prof. A. Drelinkiewicz)

2. Badania nad właściwościami i zastosowaniem enzymów o potencjale aplikacyjnym (prof. T. Borowski)

3. Nowe perokso- oraz poliokso- związki Mo(VI), W(VI) i V(V). Synteza, badania strukturalne i zastosowania w procesach utleniania (prof. W. Łasocha)

4. Badania efektów strukturalnych i wpływu charakteru nośnika na aktywność katalizatorów miedziowych (dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN)

5.Nowe materiały katalityczne dla procesów „zielonej chemii” (prof. E. Serwicka-Bahranowska)

 

Fizykochemia powierzchni i nanostruktur materii miękkiej

6. Mechanizmy i kinetyka immobilizacji białek na powierzchniach ciało stałe/elektrolit i określenie ich oddziaływań z ligandami makrocząsteczkowymi (prof. Z. Adamczyk)

7. Monowarstwy nanocząstek plazmonicznych o kontrolowanej strukturze oraz  regulowanych właściwościach elektrokinetycznych (prof. Z. Adamczyk, dr hab. M. Oćwieja)

8. Modelowanie właściwości mechanicznych układów biologicznych w skali mikromerów (dr hab. J. Barbasz)

9. Właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne nanostruktur badane technikami mikroskopowymi i spektroskopowymi w warunkach ultrawysokiej próżni (dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN)

10. Cząsteczki o znaczeniu biologicznym w kontekście oddziaływania z powierzchnią oraz doskonalenia ich opisu teoretycznego (prof. T. Pańczyk)

11. Określenie mechanizmów syntezy, struktury i właściwości transportowych wielowarstw cząstek koloidalnych na powierzchniach stałych (dr hab. P. Weroński, prof. IKiFP PAN)

12. Funkcjonalne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe (prof. P. Warszyński, dr hab. M. Kolasińska-Sojka)

13. Nanocząstki jako nośniki substancji neuroprotekcyjnych (prof. P. Warszyński, dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN)

14. Wpływ początkowego pokrycia adsorpcyjnego powierzchni ciecz/gaz na stabilność filmów pianowych i zwilżających w warunkach dynamicznych (prof. P. Warszyński, dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN)

15. Badania właściwości fizykochemicznych funkcjonalnych nanonośników  na bazie dendrymerów oraz białek (dr hab. B. Jachimska, prof. IKiFP PAN)

 

Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury

16. Ilościowa ocena zagrożenia obiektów zabytkowych przez warunki środowiska w ich otoczeniu (dr hab. Ł. Bratasz, prof. IKiFP PAN)

 

Grant rozwojowy

17. Zastosowanie nanomateriałów do wytwarzania warstw przewodzących na stykach elektroenergetycznych – projekt aplikacyjny (dr Anna Pajor-Świerzy)