Aktualne tematy

Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju

1.       Charakterystyka fizykochemiczna i katalityczna układu heteropolikwas-tlenek w konwersji alkoholu izopropylowego (Bielański)

2.       Nowe źródła energii; materiały i procesy (Drelinkiewicz)

3.       Nowe perokso- oraz poliokso- związki Mo(VI), W(VI) i V(V). Synteza, badania strukturalne i zastosowania w procesach utleniania (Łasocha)

4.       Badania nad przeróbką alkoholu furfurylowego w kierunku bio-komponentów do paliw i tworzyw sztucznych (Rutkowska)

5.       Uwodornienie acetolu w obecności katalizatorów metalicznych osadzonych na mezoporowatych krzemionkach (Serwicka-Duraczyńska)

6.       Heteropolizwiazki jako katalizatory utleniania cykloheksanonu do kaprolaktonu tlenem molekularnym (Serwicka-Pamin)

7.       Selektywne uwodornienie benzenu na katalizatorach metalicznych (Serwicka-Połtowicz)

8.       Aktywność fotokatalityczna syntetycznych minerałów warstwowych podpieranych tlenkami metali przejściowych (Serwicka-Warszyński-Nowak)

9.       Opis mechanizmu reakcji redukcji tlenu z udziałem wybranych materiałów katodowych dla wysokotemperaturowych ogniw paliwowych (Warszyński-Mosiałek)

 

Fizykochemia powierzchni i nanostruktur - eksperyment i teoria

10.   Mechanizmy reakcji enzymatycznych i biomimetycznych - badania teoretyczne (Borowski)

11.   Materiały o zróżnicowanej strukturze porowatej: synteza, właściwości fizykochemiczne i katalityczne, badania spektroskopowe i modelowanie kwantowo-chemiczne (Brocławik-Sulikowski)

12.   Właściwości strukturalne, elektronowe i dynamika powierzchni i nanostruktur badane technikami mikroskopowymi i spektroskopowymi w warunkach ultrawysokiej próżni (Korecki)

13.   Badania wpływu parametrów mikroskopowych i fizykochemicznych na możliwość kontroli właściwości układów o potencjalnym znaczeniu biomedycznym (Pańczyk)

14.   Badania teoretyczne aktywności katalitycznej soli heteropolikwasów (Witko-Tokarz)

 

Nanostruktury materii miękkiej

15.   Topologia i właściwości elektrokinetycznych monowarstw białek na powierzchniach elektrolit/ciało stałe. Określenie konformacji albumin na podstawie pomiarów potencjału przepływu oraz osadzania mikrocząstek polimerycznych (Adamczyk)

16.   Wpływ jonowych i niejonowych substancji powierzchniowo aktywnych na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na hydrofilowych i hydrofobowych powierzchniach stałych (Małysa)

17.   Funkcjonalne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe (Warszyński)

 

Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury

18.   Opracowanie modelu osadzania pyłów we wnętrzach budynków zabytkowych (Łukomski)