InterDokMed - EFEKTY KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1-W

posiada zaawansowaną wiedzą o charakterze szczegółowym w specjalności związanej z obszarem prowadzonych przezeń badań naukowych

EK2-W

posiada wiedzę ogólną z dyscyplin reprezentowanych przez strony umowy

EK3-W

posiada wiedzę na temat krajowych i zagranicznych źródeł pozyskiwania funduszy na badania naukowe

EK4-W

zna i rozumie światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscyplin reprezentowanych przez strony umowy

EK5-W

zna i rozumie metodologie badań naukowych

EK6-U

jest w stanie biegle komunikować się w zakresie swej specjalności z innymi badaczami,  m.in. dokonać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, prezentować swe wyniki i poglądy międzynarodowej społeczności naukowej oraz szerszemu otoczeniu społecznemu na spotkaniach krajowych i międzynarodowych

EK7-U

wykazuje umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej oraz posiada świadomość skutków podjętych działań

EK8-U

potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych

EK9-U

potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych

EK10-KS

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

EK11-KS

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, związany w szczególności z komercjalizacją i transferem technologii

EK12-KS

jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych, w tym do prowadzenia badania w sposób niezależny