Elektrochemia

W pracowni badane są procesy elektrochemiczne zachodzące w ogniwach paliwowych, układach korozyjnych oraz w hydrometalurgii.

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE

 • Wysokotemperaturowe tlenkowe i węglanowe ogniwa paliwowe zasilane paliwem gazowym lub węglem stałym
 • Kinetyka i mechanizm reakcji redukcji tlenu w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych
 • Kinetyka i mechanizmy utleniania paliwa w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych
 • Procesy katalityczne w ogniwach paliwowych
 • Synteza materiałów dla wysokotemperaturowych ogniw paliwowych
 • Procesy transportu chemicznego w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych
 • Fotokataliza na ditlenku tytanu
 • Otrzymywanie stopów metali i kompozytów metal/ceramika na drodze elektrolizy
 • Korozja metali i stopów metali oraz metody zapobiegania korozji
 • Właściwości powierzchniowe minerałów

STOSOWANE METODY BADAWCZE

W pracowni stosowane są głównie metody elektrochemiczne (spektroskopia impedancyjna, woltamperometria cykliczna). Metody te łączone są często z typowymi metodami fizykochemii powierzchni jak: skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa (SEM, TEM), spektrometria elektronów generowanych promieniowanie X (XPS), dyfraktometria rentgenowska (XRD), mikroskopia i spektrometria optyczna (IR, UV-VIS), czy mikroskopia skaningowa (SEM, AFM). Pracownia wyposażona jest w kilka skomputeryzowanych zestawów pomiarowych umożliwiających stosowanie dowolnych metod elektrochemicznych oraz w spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (EDX) do badania składu chemicznego próbek złożonych.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

 • Ocena położenia na skali energii poziomów elektronowych poziomów powierzchniowych wytworzonych na granicy fazowej TiO2/roztwór wodny w wyniku domieszkowania TiO2 metalami przejściowymi
 • Półilościowy opis oddziaływań w krótko zwartych ogniwach galwanicznych złożonych z minerałów
 • Opracowanie metody otrzymywania fotokatalizatora Ag/TiO2 o wysokiej aktywności katalitycznej

Rys. Materiał kompozytowy na katodę wysokotemperaturowego tlenkowego ogniwa paliwowego składający się z manganinu lantanowo-strontowego oraz srebra

WSPÓŁPRACA

 • Politechnika Vaasa, Finlandia
 • Akdemia Górniczo Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw Kraków, Polska
 • Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice, Polska
 • Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice, Polska