dr inż. Andrzej Gołębiowski, prof. nadzw. INS

 

1965 – tytuł mgr inż. na Politechnice Warszawskiej
1977 – stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie
2011 – członek honorowy Polskiego Klubu Katalizy
2012 – profesor nadzwyczajny INS

Dr inż. Andrzej Gołębiowski, prof. nadzw. INS większość swojego życia zawodowego poświęcił Instytutowi Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (INS, dawniej Instytut Nawozów Sztucznych), w którym pracuje od 1968 roku. Od 1973 roku do momentu przejścia na emeryturę w 2007 roku Profesor pełnił funkcję kierownika Zakładu Katalizatorów. Przez ponad 45 lat pracy w INS prof. Andrzej Gołębiowski kierował pracami badawczymi, które zaowocowały opracowaniem technologii otrzymywania katalizatorów, znajdujących szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy m.in. technologie wytwarzania katalizatorów hydroodsiarczania gazu ziemnego, parowego reformingu węglowodorów, parowej konwersji tlenku węgla, metanizacji tlenków węgla, syntezy amoniaku, utwardzania tłuszczów, uwodornienia benzenu, selektywnego uwodornienia acetylenu, rozkładu podtlenku azotu, a także technologii wytwarzania sorbentów związków siarki i chloru. Nie sposób również pominąć zasług prof. Andrzeja Gołębiowskiego na polu badań procesów katalitycznych, w tym szczególnie rozwinięcie unikatowego, specjalistycznego laboratorium INS do badań kinetycznych i opracowanie szeregu technik wyznaczania kinetyki reakcji katalitycznych w warunkach przemysłowych.

Praca naukowo-badawcza była zawsze pasją prof. Andrzeja Gołębiowskiego, o czym świadczy jego dorobek naukowy, na który składa się autorstwo/współautorstwo 107 publikacji, w większości w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, 230 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także autorstwo/współautorstwo 47 patentów i 4 kolejnych zgłoszeń patentowych. Wiele jego wynalazków zostało wyróżnionych medalami na wystawach i targach międzynarodowych (m.in. International Warsaw Invention Show Warszawa, iENA Nuremberg - International Trade Fair Ideas - Inventions - New Products oraz Eureka Brussels). Za swoje osiągnięcia prof. Andrzej Gołębiowski był wielokrotnie wyróżniany nagrodami resortowymi, nagrodami NOT i PAN. Został również uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W swojej karierze zawodowej prof. Andrzej Gołębiowski prowadził również działalność dydaktyczną. Przez kilka lat wykładał inżynierię i aparaturę na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie (filia w Puławach). Szeroko współpracował z wieloma polskimi uczelniami wyższymi, realizując liczne projekty badawcze. Pomimo przejścia na emeryturę prof. Andrzej Gołębiowski jest nadal bardzo aktywny zawodowo, pełen nowych oryginalnych pomysłów inspiruje kolejne pokolenie pracowników INS, przekazując swoje wieloletnie doświadczenie w obszarze katalizy stosowanej.