Grants

2020-2023 "SolarMethaChem: Solar light-driven photochemical processes for methane chemical conversion to valuable products" Solar-driven chemistry 2019/01/Y/ST4/00024. Project leader: Dorota Rutkowska-Żbik; team: Renata Tokarz-Sobieraj.

2019-2020 "'Confinement effect' - 5-fluorouracyl w mezoporach" NCN Miniatura 2019/03/X/ST5/01756. Project leader: Mariusz Gackowski.

2019-2020 "Wpływ domieszkowania metalami przejściowymi układów tlenkowych na fotokatalityczną eliminację lotnych związków organicznych" NCN Miniatura 2019/03/X/ST4/01638. Project leader: Urszula Filek.

2019-2020 "Ultradźwiękowa synteza zeolitów o strukturze fojazytu jako katalizatorów do reakcji dekarbonylacji furfuralu do furanu" NCN Miniatura 2019/03/X/ST4/00149. Project leader: Łukasz Kuterasiński.

2019-2020 "Methane selective oxidation to methanol over metallozeolites catalysts" NAWA PPN/BIL/2018/1/00069. Project leader: Dorota Rutkowska-Żbik; team: Łukasz Kuterasiński, Małgorzata Smoliło (doktorant).

2019-2020 "Energy-X:Transformative chemistry for a sustainable energy future" Horizon 2020 nr 820444. Project leader: Dorota Rutkowska-Żbik; team: Małgorzata Witko.

2019-2020 "Energy-X: Transformacyjna chemia dla zrównoważonej energii przyszłości" Premia na Horyzoncie 442186/PnH2/2019. Project leader: Dorota Rutkowska-Żbik; team: Małgorzata Witko

2018-2019 "Badanie dokowania węglowodorów alifatycznych na centrach aktywnych zeolitu metodą dynamiki molekularnej" NCN Miniatura 2018/02/X/ST4/01794. Project leader: Agnieszka Drzewiecka-Matuszek.

2018-2019 "Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu MFI i FAU otrzymane w obecności ultradźwięków: badania właściwości strukturalnych, teksturalnych, kwasowych i katalitycznych." ICSC PAS project for young investigators. Project leader: Łukasz Kuterasiński.

2018-2019 "Dealuminiowany zeolit Y jako nośnik ibuprofenu. Badania NMR" ICSC PAS project for young investigators. Project leader: Mariusz Gackowski.

2017-2020 "Wpływ struktury krystalograficznej ZrO2 na aktywność Cu/ZrO2 i Cu/ZrO2-ZnO domieszkowanych Ga, Mn i Ni w reakcji niskotemperaturowego reformingu parowego bio-etanolu" NCN SONATA 2016/23/D/ST4/02492. Project leader: Michał Śliwa; team: Katarzyna Samson, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Robert Socha, Daria Napruszewska.

2017-2020 "Teoretyczne i doświadczalne badania mechanizmu reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów katalizowanej przez hierarchiczne materiały zeolitowe zawierające wanad" NCN OPUS 2016/23/B/ST4/02854. Project leader: Dorota Rutkowska-Żbik; team: Agnieszka Drzewiecka-Matuszek, Katarzyna Samson, Stanisław Dźwigaj, Małgorzata Smoliło (doktorant).

2016-2017 "Strukturalny tlenkowy katalizator heterogeniczny dopalania LZO z wykorzystaniem nośnika typu piany ceramicznej" KNOW. Project leader: Łukasz Mokrzycki; team: Wojciech Rojek.

2015-2016 „Modyfikowane materiały typu mezoporowatej krzemionki jako katalizatory oligomeryzacji gliceryny do di- i trigliceryny” KNOW. Project leader: Michał Śliwa, team: Łukasz Mokrzycki

2013-2016 “Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokociśnieniowej reakcji syntezy eteru dimetylowego z mieszaniny H2/CO2” NCN OPUS 2012/05/B/ST4/00071. Project leader: Ryszard Grabowski; team: Katarzyna Samson, Michał Śliwa, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Robert Socha, Jerzy Słoczyński, Jan Mizera (Ph.D. student), Agnieszka Kornas (Ph.D. student).

2013 "Leki antynowotworowe nowej generacji: układ hybrydowy kobalamina – cis-platyna" KNOW. Project leader: Dorota Rutkowska-Żbik; team: Agnieszka-Drzewiecka-Matuszek (Ph.D. student).

2012-2015 NanoEIS "Nanotechnology Education for Industry and Society" 7th FP 319054. Work package leader: Dorota Rutkowska-Żbik; team: Renata Tokarz-Sobieraj, Agnieszka Drzewiecka-Matuszek (Ph.D. student).

2011-2014 „Selektywna hydrogenoliza gliceryny do glikoli via acetol na katalizatorach heterogenicznych zawierających metale i tlenki metali” FNP POMOST/2011-3/7. Project leader: Katarzyna Samson; team: Ryszard Grabowski, Michał Śliwa, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Dariusz Mucha, Maria Lachowska, Jan Mizera (Ph.D. student), Agata Żelazny (Ph.D. student).

2011-2014 "Kwantowo-chemiczne badania mechanizmu reakcji transmetalacji porfiryny i jej wybranych pochodnych" NCN N N204 439640. Project leader: Małgorzata Witko; team: Dorota Rutkowska-Żbik, Łukasz Orzeł, Grażyna Stochel.

2011-2012 „Wpływ stopnia utlenienia metali szlachetnych w układach Au-Me-O/TiO2 na ich aktywność katalityczną w reakcji utleniania węglowodorów i tlenku węgla” NCN Preludium 2011/03/N/ST5/04313. Project leader: Jan Mizera (Ph.D. student).

2010-2011 "Molekularny mechanizm katalitycznego utleniania węglowodorów przez porfiryny manganu w roztworze i na nośniku" MNiSzW IP2010 036270. Project leader: Dorota Rutkowska-Żbik; team: Agnieszka Drzewiecka-Matuszek (Ph.D. student).

2009–2013 „Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych, lotnych związków organicznych” (VOX) Project no PO IG.01.01.02-12-065/09. Project leader: Ewa Serwicka-Bahranowska; team: Alicja Michalik-Zym, Małgorzata Zimowska, Bogna Napruszewska, Roman Dula, E. Bielańska, Tadeusz Machej, Łukasz Mokrzycki, Justyna Vit (Ph.D. student), Melania Rogowska (MSc. student), Joanna Piotrowska (Ph.D. student), Michał Śliwa (Ph.D. student), Robert Karcz.

2009-2013 NEXT-GTL "Innovative Catalytic Technologies & Materials for Next Gas to Liquid Processes" EC 7th FP 229183. Team: Małgorzata Witko, Ewa Serwicka-Bahranowska, Renata Tokarz-Sobieraj, Dorota Rutkowska-Żbik, Robert Gryboś.

2009-2011 „Własności fizykochemiczne i aktywność katalizatorów hybrydowych do jednoetapowej syntezy eteru dwumetylowego z gazu syntezowego” N N204 279937. Project leader: Ryszard Grabowski; wykonawca: Michał Śliwa (Ph.D. student).

2002-2004 “Projektowanie i przewidywanie właściwości nowych materiałów katalitycznych na przykładzie kompozytów metaloporfiryna / mezoporowata krzemionka” KBN 4 T09C 001 24. Project leader: Małgorzata Witko; team: Dorota Rutkowska-Żbik (Ph.D. student).