prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak-Milewska
em. pracownik Politechniki Wrocławskiej

1969 - mgr inż., Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; „Badania wpływu środków wiążących na fizyko-chemiczne właściwości sit cząsteczkowych Y-5"
1972 - doktorat, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; „Wpływ procesu głębokiej hydrorafinacji na zmiany składu grupowego i strukturalnego frakcji olejowych”
1987 - habilitacja, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; „Amorficzne glinokrzemiany. Nośniki i katalizatory”
1988-1989 podyplomowe studia menadżerskie; Ośrodek treningu kierowniczego i ekonomicznego OTREK we Wrocławiu
2003 - tytuł naukowy profesora

Istotne znaczenie w ukierunkowaniu zainteresowań naukowych prof. Jolanty Grzechowiak-Milewskiej odegrała współpraca z polskim przemysłem rafineryjnym w zakresie technologii ropy naftowej oraz katalizatorów dla jej przetwórstwa. Z zagadnieniami technologicznej oceny katalizatorów zapoznała się podczas półrocznego stażu przemysłowego w Zakładzie Procesów Katalitycznych w rafinerii w Płocku (1987).

Dorobek naukowo-badawczy obejmuje następujące obszary: fizykochemia i technologia ropy naftowej (skład chemiczny oraz właściwości fizykochemiczne frakcji ropy naftowej i produktów jej przetwórstwa), procesy wodorowe w technologii ropy naftowej (katalizatory konwersji frakcji ropy naftowej oraz związków reprezentatywnych dla tych frakcji). Rozwijanym kierunkiem badań po uzyskaniu tytułu doktora była modyfikacja właściwości fizykochemicznych i tekstury nośników opartych na tlenkach glinu dotowanych krzemionką, modyfikacja składu fazy aktywnej oraz warunków aktywacji katalizatorów; opracowano i wyprodukowano w skali półtechnicznej molibdenowo-kobaltowo-niklowy katalizator dla procesu hydrorafinacji wysokowrzących frakcji olejowych. Opracowanie to zostało wyróżnione nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej. Rozwiązania technologiczne w tym obszarze były przedmiotem 3 patentów. Dalsze badania koncentrowały się głównie na syntezie bezpostaciowych glinokrzemianów. Określono korelacje między właściwościami fizykochemicznymi, teksturą, kwasowością, składem fazowym, dyspersją metali a aktywnością i selektywnością katalizatorów hydrotreatingu oraz krakingu katalitycznego otrzymanych z zastosowaniem tych nośników. Nowością w tamtym okresie były badania w zakresie katalizatorów krakingu katalitycznego zawierających w swym składzie ZSM-5. Osiągnięcia naukowe w obszarze syntetycznych glinokrzemianów bezpostaciowych były przedmiotem postępowania habilitacyjnego. Główne kierunki dalszych badań obejmowały syntezę kształtoselektywnych katalizatorów hydrokrakingu zawierających sita cząsteczkowe ZSM-5, syntezę binarnych układów tlenkowych jako nośników katalizatorów hydroodsiarczania (Al2O3-TiO2) i uwodornienia (SiO2-TiO2), syntezę i zastosowanie metalo-krzemowych materiałów mezoporowatych MCM-41 w preparatyce nośników (MCM-41+Al2O3) katalizatorów hydroodsiarczania i metalokrzemowych materiałów AlSBA-15 w preparatyce nośników (SBA-15+Al2O3) katalizatorów hydrokrakingu długołańcuchowych węglowodorów n-parafinowych otrzymywanych w produktach syntezy F-T.

Dorobek naukowy prof. J. Grzechowiak-Milewskiej obejmuje 150 publikacji w czasopismach naukowych oraz recenzowanych materiałach konferencyjnych, 8 patentów, 1 zgłoszenie patentowe, 3 monografie, współautorstwo leksykonu „Przetwory naftowe i płyny eksploatacyjne” oraz współautorstwo wydania jubileuszowego „Księga 50-lecia Politechniki Wrocławskiej, 1945-1995”. Jest autorem lub współautorem 110 raportów z prac badawczych wykonanych na zlecenie przemysłu oraz zrealizowanych w ramach grantów badawczych (KBN, MEN, Fundacja Nauki Polskiej, NCBR, Phare SCI-TECH II, COST).

Część badań została zrealizowana we współpracy z naukowcami z ośrodków badawczych w których prof. J. Grzechowiak-Milewska odbywała staże naukowe (Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze, Instytut Podstaw Chemicznych Procesów Technologicznych Akademii Nauk w Pradze, Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Bratysławie) oraz we współpracy z krajowymi uczelniami oraz jednostkami badawczymi w tym m.in.: Politechniką Łódzką, UAM w Poznaniu, Politechniką Śląską, IKiFP PAN w Krakowie, Zakładem Karbochemii PAN w Gliwicach, ICSO Blachownia.

Za cykl publikacji dotyczących syntezy nośników katalizatorów petro- i karbochemicznych została nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1986) oraz za cykl publikacji dotyczących bezpostaciowych glinokrzemianów nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (1989). Profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej (2003-2015), prof. ndzw. PWr (1992-2003), docent (1988-1992), adiunkt (1972-1988), koordynator międzynarodowego programu badawczego Akademii Nauk „Termiczne i katalityczne przemiany węglowodorów” (1986-1990).

W obszarze badań, organizacji dydaktyki i rozwoju kadry na Wydziale Chemicznym PWr prof. J. Grzechowiak-Milewska pełniła szereg funkcji, min. kierownik grupy badawczej katalizy stosowanej/heterogenicznej (1987-2005), z-ca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla ds. dydaktyki i rozwoju kadry (1999-2004), pełnomocnik dziekana ds. studiów inżynierskich (1997-1999) oraz szereg funkcji na kierunku technologia chemiczna. Była członkiem zespołu powołanego przez MNiSzW opracowującego wzorcowe opisy efektów kształcenia dla kierunku technologia chemiczna (2011). Odbyła krótko terminowe staże dydaktyczne w Universitete d’Orleans, Faculte’ des Sciences, Francja, oraz w Departaments Chimie- Saint-Avold, Francja. Na kierunku technologia chemiczna prowadziła wykłady z zakresu fizykochemii ropy naftowej i produktów naftowych a także dwóch podstawowych działów technologii chemicznej - surowce i nośniki energii oraz surowce i procesy przemysłu organicznego.

Odznaczona przez branżowy Instytut Nafty i Gazu PIB w Krakowie Medalem im. Stanisława Pilata za twórczy wkład w rozwój wiedzy naftowej i kształcenie kadr (2009) oraz wyróżniona Nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej „Docendo Discimus” (2015) przyznawaną za szczególne osiągnięcia w nauczaniu. Za osiągnięcia w dziedzinie nauk stosowanych, współpracy z przemysłem oraz wyróżniający wkład w działalność Uczelni prof. Jolanta Grzechowiak-Milewska była wielokrotnie nagradzana nagrodami Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz za działalność dydaktyczną i organizacyjną nagrodami Dziekana Wydziału Chemicznego oraz Dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla.

Za całokształt działalności dydaktyczno-organizacyjnej uhonorowana została Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej (1986). Za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne została także odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010), Medalem Zasłużony dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (2010), Medalem 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (2013).

Dorobek naukowy oraz współpraca z placówkami naukowymi i jednostkami badawczymi zaowocowały członkostwem w komisjach i radach naukowych: członek Komisji Analizy Petro- i Karbochemicznej PAN (1985-1991), Komisji Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu od 1996 (przewodnicząca 2010-2014), Polskiego Towarzystwa Zeolitowego od 1994 (v-ce prezes 2000-2004), Polskiego Klubu Katalizy od 1997 (prezes 2005-2013), Rady Naukowej Instytutu Technologii Nafty w Krakowie od 1998 (przewodnicząca 2000-2005), Rady Naukowej Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie (2008-2010), Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu PIB od 2012, Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1995, członek Rady Naukowej miesięcznika Nafta-Gaz, Wyd. Instytutu Nafty i Gazu PIB w Krakowie (2005-2018).