a good thesis statement example for research paper seo writing service buy resear paper character analysis essay writing help dissertation ready for leasing electrical engineer homework help grad school admission resume

Strategia Human Resources dla Naukowców

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w pełni popiera zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. IKiFP PAN zobowiązuje się do ich stosowania w celu kreowania przyjaznego pracownikom naukowym środowiska pracy, które sprzyja podnoszeniu jakości badań naukowych i innowacyjności.

HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS (HRS4R)

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA I KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 

DEKLARACJA POPARCIA

HRS4R  IKiFP PAN - ACTION PLAN (2016)

OTM-R POLITYKA REKRUTACJI w IKiFP PAN

HRS4R IKiFP PAN - REVISED VERSION - ACTION PLAN (2019)


Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców.

Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców, które są dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów.

Głównymi adresatami dokumentów są:

  • naukowcy,
  • pracodawcy,
  • podmioty finansujące badania.

Karta i Kodeks stanowią podstawowe dokumenty europejskiej strategii HRS4R.

Karta i Kodeks zawierają 40 zasad dotyczących 4 obszarów:
I. Etyka
II. Rekrutacja
III. Warunki pracy i bezpieczeństwo społeczne
IV. Szkolenia

Karta i Kodeks obejmują prawa i obowiązki naukowców i pracodawców, w tym kierowników grantów i projektów. Dobrowolne wdrażanie zasad skutkuje tworzeniem atrakcyjnych warunków pracy dla naukowców w Europie.