Strategia Human Resources dla naukowców

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w pełni popiera zapisy „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. IKiFP PAN zobowiązuje się do ich stosowania w celu kreowania przyjaznego pracownikom naukowym środowiska pracy, które sprzyja podnoszeniu jakości badań naukowych i innowacyjności.

  • Europejska karta naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych - [PDF]
  • Analiza rozbieżności oraz plan działania dla IKiFP PAN - [PDF]
  • Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds. HR w IKiFP PAN - 2017 - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2016. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2017. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2018. - [PDF]

Rzecznik Dyscyplinarny - prof. Józef Korecki pełni dyżury w czwartki od 10:00 do 11:00 w pokoju 057.