writing an assignment my strengths as a writer essay licence to assign a lease helping teenager with homework help with writing a scholarship essay how to find articles for research paper

Strategia Human Resources dla Naukowców

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w pełni popiera zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. IKiFP PAN zobowiązuje się do ich stosowania w celu kreowania przyjaznego pracownikom naukowym środowiska pracy, które sprzyja podnoszeniu jakości badań naukowych i innowacyjności.

HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS (HRS4R)

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA I KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 

DEKLARACJA POPARCIA

HRS4R  IKiFP PAN - ACTION PLAN (2016)

OTM-R POLITYKA REKRUTACJI w IKiFP PAN

HRS4R IKiFP PAN - REVISED VERSION - ACTION PLAN (2019)


Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców.

Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców, które są dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów.

Głównymi adresatami dokumentów są:

  • naukowcy,
  • pracodawcy,
  • podmioty finansujące badania.

Karta i Kodeks stanowią podstawowe dokumenty europejskiej strategii HRS4R.

Karta i Kodeks zawierają 40 zasad dotyczących 4 obszarów:
I. Etyka
II. Rekrutacja
III. Warunki pracy i bezpieczeństwo społeczne
IV. Szkolenia

Karta i Kodeks obejmują prawa i obowiązki naukowców i pracodawców, w tym kierowników grantów i projektów. Dobrowolne wdrażanie zasad skutkuje tworzeniem atrakcyjnych warunków pracy dla naukowców w Europie.