chemistry help websites progressive era essay writing a paper in mla essay on helping others in need cute ways to write your name on paper essay writing assignment diwali essay written in marathi

Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie

AGH

IFJ PAN

Koordynator w AGH
prof. dr hab. Janusz Adamowski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel:                +48 12 617 2974        
e-mail: adamowski(at)ftj.agh.edu.pl

Koordynator w IKiFP PAN
dr hab. Renata Tokarz, prof. IKiFP
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
tel:                +48 12 6395 101        
e-mail: nctokarz(at)cyfronet.pl

Koordynator w IFJ PAN
dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ
Instytut Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
tel:                +48 12 662 8383        
e-mail: andrzej.horzela@ifj.edu.pl

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD) "Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości" mają charakter środowiskowy i prowadzone są w ramach partnerskich umów przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora chemii lub fizyki.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie uruchomione zostały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" (Konkurs zamknięty nr 2/POKL/4.1.1/2008). W ramach otrzymanego grantu przewidziane jest ogłoszenie trzech kolejnych edycji 4-letnich studiów doktoranckich (pierwszy nabór w lipcu 2009), średnio po 20 doktorantów w każdej.

Czas trwania projektu doktoranckiego wynosi 4 lata. Stypendium doktoranckie wynosi 1740 PLN (maksymalna stawka stypendium doktoranckiego dopuszczalna rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ponadto będzie mógł otrzymać dodatek do stypendium w wysokości 500 PLN miesięcznie za wyniki w nauce i pracy naukowej. Dodatkowo, w ramach otrzymanego grantu uczestnik studiów doktoranckich ma możliwość finansowania kosztów badań i aparatury.

ISD działa w oparciu o Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich AGH. Nadzór nad ISD sprawuje Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, poprzez Kierownika studiów powoływanego zgodnie z Regulaminem oraz Komisję ds. ISD, w skład, której wchodzi po dwóch przedstawicieli instytucji partnerskich. Oficjalna strona znajduje się pod adresem http://www.isd.fis.agh.edu.pl .