Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie

AGH

IFJ PAN

Koordynator w AGH
prof. dr hab. Janusz Adamowski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel:                +48 12 617 2974        
e-mail: adamowski(at)ftj.agh.edu.pl

Koordynator w IKiFP PAN
dr hab. Renata Tokarz, prof. IKiFP
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
tel:                +48 12 6395 101        
e-mail: nctokarz(at)cyfronet.pl

Koordynator w IFJ PAN
dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ
Instytut Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
tel:                +48 12 662 8383        
e-mail: andrzej.horzela@ifj.edu.pl

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD) "Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości" mają charakter środowiskowy i prowadzone są w ramach partnerskich umów przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora chemii lub fizyki.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie uruchomione zostały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" (Konkurs zamknięty nr 2/POKL/4.1.1/2008). W ramach otrzymanego grantu przewidziane jest ogłoszenie trzech kolejnych edycji 4-letnich studiów doktoranckich (pierwszy nabór w lipcu 2009), średnio po 20 doktorantów w każdej.

Czas trwania projektu doktoranckiego wynosi 4 lata. Stypendium doktoranckie wynosi 1740 PLN (maksymalna stawka stypendium doktoranckiego dopuszczalna rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ponadto będzie mógł otrzymać dodatek do stypendium w wysokości 500 PLN miesięcznie za wyniki w nauce i pracy naukowej. Dodatkowo, w ramach otrzymanego grantu uczestnik studiów doktoranckich ma możliwość finansowania kosztów badań i aparatury.

ISD działa w oparciu o Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich AGH. Nadzór nad ISD sprawuje Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, poprzez Kierownika studiów powoływanego zgodnie z Regulaminem oraz Komisję ds. ISD, w skład, której wchodzi po dwóch przedstawicieli instytucji partnerskich. Oficjalna strona znajduje się pod adresem http://www.isd.fis.agh.edu.pl .