Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Informacje ogólne

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (KISD) została utworzona 6 maja 2019 roku i jest wspólnie prowadzona przez:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN),
  • Instytut Farmakologii im Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN),
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMiM PAN),
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (WFiIS AGH),
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (WIMiC AGH).

Jednostką koordynującą wspólne prowadzenie KISD jest IFJ PAN. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Szkoły znajdują się na stronie internetowej Szkoły pod adresem: kisd.ifj.edu.pl

KISD prowadzi kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki medyczne,
  • inżynieria materiałowa

Bieżącą działalnością Szkoły Doktorskiej zarządza i koordynuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej, a w ramach danej Jednostki Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Funkcjonowanie Szkoły w zakresie dydaktycznym i naukowym nadzoruje Rady Programowa KISD, która jest kolegialnym organem opiniotwórczym.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialny jest za kształcenie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Członkami Rady Programowej z ramienia IKiFP PAN są:

1. Prof. dr hab. Małgorzata Witko - Dyrektor IKiFP PAN
2. Prof. dr hab. Nika Spiridis - zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
3. Prof. dr hab. Barbara Jachimska – przedstawiciel Rady Naukowej IKiFP PAN