where to buy dissertation write my pablo picasso essay dj dimos homework business plan templete america american criticism english essay library literary literature writer writer live homework help online free assist with editing a students dissertation or thesis custom writer homeless people essay

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Informacje ogólne

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (KISD) została utworzona 6 maja 2019 roku i jest wspólnie prowadzona przez:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN),
  • Instytut Farmakologii im Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN),
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMiM PAN),
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (WFiIS AGH),
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (WIMiC AGH).

Jednostką koordynującą wspólne prowadzenie KISD jest IFJ PAN. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Szkoły znajdują się na stronie internetowej Szkoły pod adresem: kisd.ifj.edu.pl

KISD prowadzi kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki medyczne,
  • inżynieria materiałowa

Bieżącą działalnością Szkoły Doktorskiej zarządza i koordynuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej, a w ramach danej Jednostki Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Funkcjonowanie Szkoły w zakresie dydaktycznym i naukowym nadzoruje Rady Programowa KISD, która jest kolegialnym organem opiniotwórczym.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialny jest za kształcenie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Członkami Rady Programowej z ramienia IKiFP PAN są:

1. Prof. dr hab. Małgorzata Witko - Dyrektor IKiFP PAN
2. Prof. dr hab. Nika Spiridis - zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
3. Prof. dr hab. Barbara Jachimska – przedstawiciel Rady Naukowej IKiFP PAN