Informations

Legislation based on which International Doctoral Studies at ICSC PAS operates:

  • The Regulations of full-time Ph.D. studies at Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences [DOC version]
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) [wersja PDF - tekst ujednolicony]
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654) [wersja PDF]
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (poz. 1198) [wersja PDF]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (poz. 1480) [wersja PDF]