reaserch papers the easy essay writer doctoral dissertation in accounting dissertation databases ap us history essay help how were hitlers stalins laws goals philosophies similar english homework help chat what is the purpose of a narrative essay the myth of sisyphus and other essays online

InterDokMed


Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed są CZTEROLETNIMI, INTERDYSCYPLINARNYMI, STACJONARNYMI studiami doktoranckimi prowadzonymi:

 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
   dyscyplina: nauki fizyczne
   dyscyplina: nauki chemiczne

 • w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
   dyscyplina: nauki farmaceutyczne
   dyscyplina: nauki medyczne

 

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed zostały utworzone przez pięć jednostek partnerskich:
- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
- Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed przygotowują rozprawę doktorską pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi największy wkład naukowy).

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed rekrutowani są do jednostki zatrudniającej ich opiekuna naukowego/promotora z dyscypliny wiodącej i podlegają przepisom studiów doktoranckich obowiązujących w tej jednostce, która zapewnia miejsce pracy i niezbędną do pracy naukowej doktoranta aparaturę i materiały.

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed niezależnie od jednostki, w której są afiliowani realizują wspólny program studiów doktoranckich.

Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Farmakologii
im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum

 

zopiclone sleeping pills online UK