Kontakt

Koordynator programu Erasmus+

Dr inż. Aleksandra Pacuła

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

e-mail: ncpacula(at)cyfronet.pl

           erasmus@ikifp.edu.pl

telefon: (12) 63-95-108 lub (12) 63-95-213

pokój: 030 lub 129