Krótkie staże podoktorskie

Rada Programowa projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” (MOL-MED) ogłasza konkurs na krótkie staże podoktorskie realizowane przez pracowników jednostek partnerskich, tj. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Instytutu Farmakologii PAN, Wydziału Chemii UJ i Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Celem staży podoktorskich jest:

 • zainicjowanie wspólnych projektów naukowych między jednostkami partnerskimi;
 • podniesienie kompetencji przedmiotowych i kwalifikacji dydaktycznych młodej kadry naukowej.

Przy wyłanianiu stypendystów Rada Programowa Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny” będzie brała pod uwagę  następujące kryteria:

 1. dotychczasowy dorobek naukowy kandydata ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (max. 50 punktów);
 2. wartość naukową projektu, interdyscyplinarność, innowacyjność i zgodność z zakresem badawczym ISD (max. 40 punktów);
 3. przedstawione plany dotyczące kontynuowania wspólnego projektu po
  zakończeniu trzymiesięcznego stażu podoktorskiego (max. 10 punktów).

Stypendyści otrzymają stypendium w wysokości 5 000 zł brutto miesięcznie. Na czas trwania stażu będzie zapewniona możliwość korzystania z notebooka z oprogramowaniem. Na każdego stypendystę przypada 18 000 zł brutto na zakup odczynników i materiałów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek podpisany przez kandydata oraz samodzielnego pracownika z jednostki goszczącej, deklarującego umożliwienie kandydatowi wykonywanie w swoim zespole  opisanego projektu przez 3-miesięczny okres jego trwania (wersja drukowana i elektroniczna);
 • CV uwzględniające dotychczasowy dorobek kandydata, maksymalnie 4 strony A4 12pt (wersja drukowana i elektroniczna).

Termin składania tematów:16 czerwca 2014 godz. 15.00
Termin rozstrzygnięcia Konkursu: 30 czerwca 2014
Termin rozpoczęcia stażu post-doc: 1 października 2014

Dokumenty:

 • Wyniki konkursu na staże podoktorskie - PDF
 • Konkurs na krótkie staże podoktorskie - komunikat - PDF
 • Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów - PDF
  • Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium dla młodego doktora - DOC
  • Załącznik nr 2 – Protokół z posiedzenia Rady Programowej Projektu - PDF
 • Porozumienie trójstronne o organizację stażu post-doc - PDF
 • Deklaracji udziału w projekcie - DOC
 • Umowa stypendialna - PDF
 • Oświadczenie uczestnika projektu - DOC
 • Oświadczenie o zatrudnieniu - DOC
 • Formularz sprawozdania z realizacji stażu podoktorskiego - DOC

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.