Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej i Termoanalizy

Głównym obszarem aktywności naukowej zespołu są badania nad syntezą i wyznaczaniem struktury krystalicznej połączeń z grupy polianionowych związków molibdenu, wanadu i wolframu. Przedmiotem badań są w ostatnim okresie czasu związki polianionowe zawierające grupy nadtlenowe.

Podstawowym narzędziem badawczym jest dyfrakcja promieni X, w tym przede wszystkim dyfrakcja na preparatach polikrystalicznych. Celem badań jest określenie struktury krystalicznej, testy oraz zastosowanie nowych metod w dziedzinie wyznaczania struktur z danych proszkowych.

TEMATY BADAWCZE

  • Badania strukturalne na bazie proszkowych danych dyfrakcyjnych
  • Synteza materiałów warstwowych typu penta- i heptamolibdenianów amin.
  • Synteza nowych izopolizwiazków amin alifatycznych i aromatycznych
  • Synteza nowych związków z grupy peroksomolibdenianów, peroksowolframnianów i peroksowanadanów
  • Badania struktur oraz przejść fazowych w heteropolikwasach
  • Analiza fazowa złożonych układów fazowych (cementy romańskie, historyczne spoiwa i zaprawy)

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

  • Uzyskanie szeregu nowych związków z grupy tetraperokso- związków metali przejściowych
  • Wyznaczenie szeregu struktur krystalicznych z danych proszkowych przy użyciu metod globalnej optymalizacji oraz innych najnowszych metod wyznaczania struktur z danych proszkowych