Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej

Badania Międzyinstytutowego Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej, pracującego w oparciu o bazę sprzętową Instytutu Katalizy oraz Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk skupiają się na badaniu enzymów katalizujących reakcje redukcji i utleniania węglowodorów. Obecnie laboratorium zajmuje się następującymi systemami enzymatycznymi: dehydrogenazą etylobenzenową (EBDH), dehydrogenazą fenyloetanolową (PEDH), dehydrogenazą C25 steroidową (S25D), dehydrogenazą Δ1-ketosteroidową (AcmB), wolframową oksydoreduktazą aldehydu (AOR) oraz syntazą benzoilobursztynianową (BSS). Ponadto w MLBKE prowadzone są intensywne badania nad biosyntezą bioplastików oraz ich funkcjonalizacją do zastosowań biomedycznych.

Badania prowadzone w laboratorium są finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekty Opus, Sonata Bis, Sonata, Preludium, Beethoven Life), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Lider, Techmatstrateg) oraz środków pochodzących ze współpracy z przemysłem.

Laboratorium stanowi dodatkowo platformę integracji środowisk naukowych, dając możliwość połączenia bazy sprzętowo-badawczej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni z Instytutem Fizjologii Roślin.

EBDH

Dehydrogenaza etylobenzenowa (EBDH) jest bakteryjnym enzymem z należącym do mononuklearnych enzymów molibdenowych z rodziny reduktaz DMSO. EBDH jest pierwszym, kluczowym enzymem w beztlenowym szlaku mineralizacji etylobenzenu, który umożliwia wzrost bakterii na pożywce bogatej w etylobenzen i azotany w środowisku beztlenowym.

Enzymy molibdenowe charakteryzują się specyficznym centrum aktywnym, zawierającym pojedynczy atom molibdenu, jeden lub dwa kofaktory pterydynowe oraz dodatkowe ligandy - najczęściej resztę aminokwasową (Ser, Cys, SeCys, Asp) oraz zazwyczaj ligand tlenowy Mo=O.

pterindin cofactor coordinating molybdenum atom

EBDH structure

kofaktor molibdenowy

struktura EBDH

 

Podstawowym obiektem badań jest dehydrogenaza etylobenzenowa (EBDH), złożony enzym bakteryjny ( αβγ 164 kDa) zawierający centrum monomolibdenowe (MoCo), klastery żelazo-siarkowe oraz grupę hemową typu b559, katalizujący stereospecyficzną reakcję hydroksylacji etylobenzenu do 1-(S)-fenyloetanolu.


PEDH

Dehydrogenaza fenyloetanolowa stanowi drugi enzym szlaku biomineralizacji etylobenzenu w bakterii PEDH należy do rodziny krótkołańcuchowych dehyrogenaz alkoholowych/reduktaz aldehydowych. PEDH jest homotetramerycznym enzymem o masie cząsteczkowej 108 kDa. Katalizuje zależne od NAD+  utlenienie (S)-1-fenyloetanolu do acetofenonu lub zależną od NADH stereospecyficzną redukcję acetofenonu do (S)-1-fenyloetanolu.

Badania nad PEDH koncentrują się na aspekcie aplikacyjnym ze względu na potencjalną możliwość zastosowania go w biosyntezie chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych. Zastosowanie enzymu do takich syntez jest chronione prawnie przez wspólny patent odkrywcy enzymu, prof. Johanna Heidera z Uniwersytetu w Marburgu oraz firmę BASF AG. Prowadzone w Laboratorium badania mają za zadanie opracować optymalne warunki zastosowania enzymu w przemysłowej syntezie.

S25DH

Dehydrogenaza C25 steroidowa (S25DH) została wyizolowana z bakterii . Enzym, podobnie jak EBDH, jest heterotrimerem (αβγ 169 kDa) zawierającym centrum molibdenowe (MoCo), centra żelazowo-siarkowe oraz kofaktor hemowy. S25OH katalizuje regioselektywną reakcję hydroksylacji pochodnych cholesterolu do C-25 hydroksylowanych produktów: np. cholest-4-en-3-onu do 25-hydroksycholest-4-en-3-onu.

Badania aplikacyjne nad enzymem prowadzone są przy współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin PAN oraz z Katedrą Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach projektu LIDER III pt.: „Regioselektywne utlenianie pochodnych cholesterolu za pomocą nowego enzymu molibdenowego - dehydrogenazy 25-OH cholesterolowej” (LIDER/33/147/L-3/11/NCBR/2012). Ponadto badania nad mechanizmem reakcji S25DH prowadzone są w ramach projektu SONATA "Mechanizm regioselektywnego utleniania pochodnych cholesterolu przez nowy enzym molibdenowy, dehydrogenazę 25-OH sterolową ze Sterolibacterium denintrificans" przy współpracy z IFR PAN,  Katedrą Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutem Farmakologii PAN.

 

W ramach realizowanego projektu stworzono unikatowe zaplecze laboratoryjne pozwalające na:

 • prowadzenie hodowli bakteryjnej w warunkach beztlenowych
 • izolację i badania nad S25DH w warunkach beztlenowych.

W skład utworzonego zaplecza laboratoryjnego wchodzą:

 • zautomatyzowany system anaerobizacji buforów, pracujący w systemie gaz/próżnia;
 • anaerobowa komora rękawicowa Coy® z atmosferą 97/3 % N2/H2 i pomiarem stężenia tlenu do 1 ppm, wyposażona w:
  • FPLC (AKTApurifier UPC 10),
  • złoża do oczyszczania białek,
  • lodówkę chłodzącą bufory i pozyskiwane białko do 60C
  • wirówkę na falkony 50 ml.

Celem pozyskania zadowalających ilości masy bakteryjnej przeznaczonej do izolacji S25DH uruchomiono ciągłą hodowlę S. denitrificans w warunkach beztlenowych, w płynnej pożywce mineralnej z cholesterolem w skali 0,5 l. Dodatkowo, nawiązano współprace z Katedrą Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie wykonywana jest wielkoskalowa hodowla bakterii natywnej (100 l). Równolegle prowadzone są intensywne badania nad opracowaniem systemu nadekspresji pozwalającego na produkcję rekombinowanego S25DH.

Badania nad S25DH w sposób popularny przedstawiono na filmie zrealizowanym w czasie Festiwalu Nauki, który dostępny jest w serwisie YouTube.

AcmB

Głównym celem badań jest opracowanie i weryfikacja hipotezy wyjaśniającej mechanizm aktywności katalitycznej Δ1-dehydrogenazy cholest-4-en-3-onu (AcmB), enzymu należącego do klasy Δ1-dehydrogenaz 3-ketosteroidowych (Δ1-KSDH), który rozpoczyna szlak centralny mineralizacji cholesterolu (otwarcie pierścienia A steroidu) u fakultatywnej denitryfikującej β-proteobakterii, Sterolibacterium denitrificans. Enzymy z grupy Δ1-KSDH katalizują proces utleniającego odwodornienia (ODH) w pierścieniu A steroidu. Aby zweryfikować hipotezę dotyczącą mechanizmu reakcji katalizowanej przez enzym prowadzone są badania kinetyczne nad natywnym enzymem oraz jego mutantami (tj. enzymami o zmienionych aminokwasach w centrum aktywnym), prace nad krystalizacją białka i rozwiązaniem jego struktury oraz obliczenia teoretyczne metodami QM, MD i QM:MM. Badania kinetyczne prowadzone są przy współpracy z grupą prof. Stochel z Wydziału Chemii UJ oraz z grupą Profesora Fraaije z Uniwersytetu w Groningen.  Ponadto badania nad strukturą czwartorzędową enzymu prowadzone są przy współpracy z grupą prof. Adamczyka z IKiFP PAN oraz Instytutem Fizjologii Roślin PAN. Dodatkowo prowadzone są również badania aplikacyjne skoncentrowane nad opracowaniem optymalnych metod odwodornienia steroidów o znaczeniu dla przemysłu farmaceutycznego. Badania te prowadzone są przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. 

W ramach projektu NCN OPUS-2016/21/B/ST4/03798 laboratorium wyposażono:

 • Chromatograf FPLC NGC Quest 10 Plus system (BioRad)
 • Spektrofotometr Shimadzu UV-2700 z przystawką do badań kinetycznych

AOR

Wolframowa oksydoreduktaza aldehydu została wyizolowana z bakterii Aromatoleum aromaticum. Celem prowadzonych badań jest poznanie mechanizmu reakcji utleniania aldehydów do kwasów karboksylowych katalizowanej ten enzym, który charakteryzuje się zupełnie nietypową dla tej klasy enzymów odpornością na dezaktywację przez O2 oraz znacznie bardziej skomplikowaną budową podjednostkową w porównaniu do dotychczas poznane enzymy AOR pochodzących z archeonów z rodziny Pyrrococus czy Thermococus. Badania prowadzone w ramach Środowiskowych Studiów FCB oraz projektu NCN Preludium 2017/27/N/ST4/02676 koncentrują się na biochemicznej charakterystyce enzymu oraz poznaniu struktury, w tym struktury kofaktora wolframowego. Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z grupą prof. Heidera z Uniwersytetu w Marburgu.

Polihydroksyalkaniany 

Polihydroksyalkaniany (PHA) to biopolimery, które reprezentują jeden z wiodących sektorów bioproduktów. PHA reprezentują klasę aktywnych optycznie biodegradowalnych poliestrów akumulowanych przez liczne bakterie jako wyodrębnione granulki wewnątrzkomórkowe bądź, jako pozakomórkowe struktury przypominające sieci. PHA służą przede wszystkim, jako rezerwa węgla i energii . Strukturę chemiczną PHA można opisać jako liniową formację (R)-3-hydroksykwasów, gdzie grupa karboksylowa jednego monomeru tworzy wiązanie estrowe z grupą hydroksylową sąsiadującego monomeru. PHA można podzielić na kilka kategorii w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę wielkość monomeru PHA dzieli się na krótkie (C3–C5; scl-PHA), średnie (C6–C14; mcl-PHA) bądź długie (>C14; lcl-PHA) łańcuchowo polimery.

Struktura chemiczna PHA, gdzie R1 i R2 to różne łańcuchy boczne

 Nasze badania skupiają się na polimerach PHA jak i na ich monomerach. Prowadzone prace angażują biokatalizę w celu funkcjonalizacji polimerów PHA i jego monomerów. Wykorzystujemy enzymy z grupy α/β-hydrolaz – lipazy, dzięki którym tworzymy nowe materiały na bazie PHA. Bioplastik poddawany jest enzymatycznej funkcjonalizacji wybranymi lekami, z drugiej zaś strony monomery na drodze biokatalizy dołączane są do cząsteczek cukrów. Badania mają na celu stworzenie nowych materiałów do regenracji tkanek, materiałów opatrunkowych, nowych leków o działaniu antynowotworowym czy środków powierzchniowo czynnych.

W danej tematyce prowadzone są cztery projekty badawcze:

 • Projekt Sonata NCN „Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrakowych.” Nr 2015/17/D/ST4/0051
 • Projekt Know “Biokatalityczna synteza estrów cukrowych”
 • Projekt Lider NCBiR “Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań medycznych” nr 0090/L-7/2015
 • Projekt TECHMATSTRATEG „Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych”nr 407507/1 / NCBR / 2019

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

 • Badanie spektrum substratowego EBDH, S25DH, AcmB, AOR i PEDH oraz chromatograficzna chiralna analiza produktów reakcji.
 • Badania kinetyki i termodynamiki redukcji i utleniania enzymu.
 • Badania inhibicji i deaktywacji enzymu.
 • Badania nad immobilizacją EBDH, S25DH, PEDH i AcmB.
 • Badania nad opracowaniem systemu nadekspresji dla enzymów molibdenowych
 • Badania nad optymalnym systemem reaktorowym i układem do ekstrakcji produktów reakcji dla badanych enzymów.
 • Modelowanie ścieżek reakcji metodami chemii kwantowej (QM i QM:MM).
 • Modelowanie reaktywności enzymy metodami analizy korelacyjnej (QSAR).

STOSOWANE METODY

 • Spektroskopowe techniki badania aktywności enzymu z różnymi substratami bazujące na fotometrycznym teście aktywności (UV/Vis). Badania połówkowego cyklu reakcji metodami szybkiej kinetyki stopped-flow przy współpracy Zespołu Chemii Bionieorganicznej prof. Grażyny Stochel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zastosowanie FPLC i technik elektroforetycznych do oczyszczania i monitorowania czystości enzym.
 • Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami DAD i MS (LC-DAD-ESI/APCI-MS) i gazowej GC-MS do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH z wykorzystaniem kolumn RP i chiralnych
 • Zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH
 • Zastosowanie ekstrakcji ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe (SPE) do otrzymywania produktów reakcji.
 • Izotermiczna kalorymetria titracyjna (ITC)jako metoda badania termodynamiki reakcji enzymatycznej.
 • Kwantowo-mechaniczne modelowanie struktury molibdenowego centrum aktywnego oraz weryfikacja hipotez dotyczących mechanizmu reakcji EBDH z różnymi substratami.
 • Zastosowanie metodologii QSAR i sztucznych sieci neuronowych do modelowania kinetyki enzymatycznej w oparciu o parametry kwantowo-mechaniczne

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

 • Opracowanie aerobowej techniki oczyszczania dehydrogenazy etylobenzenowej i dehydrogenazy C-25 steroidowej.
 • Przebadanie spektrum substratowego dehydrogenazy etylobenzenowej i dehydrogenazy fenyloetanolowej, identyfikacja produktów reakcji metodami LC-MS i GC-MS.
 • Optymalizacja standardowego testu aktywności S25DH metodą UV-vis dla cholest-4-en-3-onu.
 • Opracowanie metody immobilizacji EBDH oraz optymalizacja warunków reaktorowych umożliwiających aplikację przemysłową (zgłoszenie patentowe P.406286)
 • Opracowanie modelowych systemów opartych o sztuczne sieci neuronowe do przewidywania aktywności biologicznej substratów i inhibitorów dehydrogenazy etylobenzenowej.
 • Stworzenie i teoretyczna weryfikacja hipotezy mechanizmu reakcji utleniania etylobenzenu do (S)-1-fenyloetanolu w oparciu o badania eksperymentalne i obliczenia kwantowo-mechaniczne.

  Mechanizm reakcji - obliczenia kwantowo-chemiczne

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA