creative way to write your name working business plan dissertation proposal service justification sample apa research paper outline underground railroad essay help on writing college essays telstra mobile plans business purchase a dissertation plan james madison essay homework does help

Studia doktoranckie MOL-MED


Koordynator w IKiFP PAN
Prof. dr hab. Małgorzata Witko

Koordynator w Instytucie Farmakologii PAN
Dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Koordynator na Wydziale Chemii UJ
Dr hab. Wojciech Macyk

Koordynator w Collegium Medicum UJ
prof. dr hab. n. med Agnieszka Słowik

Instytut Katalizy i Fizykochemii  Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8,
30-239 Kraków,
tel.: +48 12 6395 101

Instytut Farmakologii PAN
ul. Smętna 12,
31-343 Kraków,
tel.:+48 12 662 32 20

Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3,
30-060 Kraków,
tel.: +48 12 663 22 22

Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ
ul. Św. Anny 5
31-008 Kraków,
tel.: +48 12 422 54 44

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” (MOL-MED) mają charakter środowiskowy i prowadzone są w ramach partnerskich umów przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Studia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet. IV, „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia Doktoranckie MOL-MED umożliwiają kształcenie doktorantów w  dziedzinie: chemii, zaawansowanych materiałów, nanotechnologii, (bio)katalizy, chemii leków, farmakologii oraz  medycyny.

W zakresie studiów doktoranckich projekt MOL-MED skierowany jest do absolwentów szkół wyższych na wydziałach: ścisłych, przyrodniczych, medycznych i im pokrewnych, wykazujących zainteresowania pracą naukowo-badawczą i przejawiających odpowiednie predyspozycje w tym kierunku. Kandydaci powinni się charakteryzować  znaczną aktywnością i inicjatywą oraz wysokim potencjałem twórczym.

W zakresie kształcenia kadry akademickiej projekt skierowany jest do pracowników jednostek partnerskich uczestniczących w projekcie.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 – 31.12.2015

Terminy rekrutacji doktorantów: wrzesień 2011 (23 miejsca)

Wysokość stypendium doktoranckiego: 3000 zł.

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.