market research proposal sample standard notation homework help research paper thesis statement dissertation writing for payment online business plan for hotel college essays on depression purchasing book report

Minerały Warstwowe, Tlenki Mezoporowate, Nanostruktury

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

Projektowanie, synteza, charakterystyka fizyko-chemiczna i określenie właściwości katalitycznych materiałów nanostrukturalnych typu:

 • modyfikowanych krzemianów warstwowych, hydrotalkitów i mieszanych tlenków z prekursorów hydrotalkitowych, mezoporowatych tlenków jako nośników jonów metali przejściowych i związków organometalicznych, heteropolizwiązków,
 • nanokompozytów na osnowie interkalowanych minerałów warswtwowych,
 • nanostrukturalnych katalizatorów rutenowych.

Do badanych reakcji katalitycznych należą procesy ważne dla ochrony środowiska, m.in.: całkowite spalanie zanieczyszczeń organicznych oraz procesy w fazie ciekłej, takie jak utlenianie Baeyera-Villigera przy pomocy H2O2 i tlenu, utlenianie tlenem alkanów, olefin i związków aromatycznych, uwodornienie alkinów i ketonów w łagodnych warunkach.

METODY

 • Synteza i modyfikacja w różnych warunkach minerałów warstwowych i materiałów mezoporowatych.
 • Proszkowa dyfraktometria rentgenowska, pomiary powierzchni właściwej oraz dystrybucji porów, analiza chemiczna metodą ICP AES, analizator CHNS/O, analiza termiczna TG/TDG/DTA, mikroskopia elektronowa SEM/TEM, spektrometria: FTIR, UV-Vis, NMR, XPS.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 • Zaprojektowanie i otrzymanie innowacyjnych kompozytów eksfoliowanych smektytów i hydrotalkitów zsyntezowanych metodą odwróconej mikroemulsji do katalitycznego spalania lotnych zanieczyszczeń organicznych.
 • Zaprojektowanie i otrzymanie skutecznego katalizatora na osnowie podpieranych smektytów do usuwania chlorowcopochodnych organicznych.
 • Zaprojektowanie i otrzymanie katalizatora do spalania lotnych zanieczyszczeń organicznych w skali przemysłowej.
 • Opracowanie katalitycznej reakcji testowej pozwalającej na określenie rozkładu przestrzennego glinu w matrycy mezoporowatych glinokrzemianów.
 • Określnie natury mieszanych podpórek Ti-Zr w podpieranym montmorillonicie.
 • Poszerzenie spektrum heteropolianionów, nadających się do interkalacji hydrotalkitów, poprzez wykorzystanie elektrochemicznej redukcji.
 • Określenie czynników kontrolujących właściwości katalityczne hydrotalkitów Mg-Al w utlenianiu Baeyera-Villigera cykloheksanonu nadtlenkiem wodoru.
 • Określenie roli rozpuszczalnika w łagodnym uwodornieniu ketonów na katalizatorach Ru/polimer.