Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

ART. 24.1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ( DZ. U. z 2016 r., poz .922 z późn zm.)

Administrator danych: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Adres siedziby: ulica Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, ul., przy ul. Niezapominajek 8, zwany dalej Administratorem.
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Bułkowska, e-mail: ncinspek@cyf-kr.edu.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia prac badawczych w zakresie katalizy, fizykochemii granic międzyfazowych, chemii koloidów oraz dyscyplin pokrewnych;
  • prowadzenia prac rozwojowych i wdrażania wyników badań naukowych do gospodarki;
  • wspierania osób rozpoczynających karierę naukową;
  • prowadzenia studiów doktoranckich oraz kształcenia pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie jak w pkt. 1) oraz prowadzenia praktyk studenckich, prac dyplomowych i staży naukowych;
  • współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowy i użytkowania aparatury i infrastruktury naukowej;
  • współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
  • rozwijania międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi i krajowymi;
  • upowszechniania wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
  • wykonywania innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk;
  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów przetwarzających na podstawie umów powierzenia.

 4.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
  • Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiący załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.;
  • Uchwała Prezydium PAN nr 17/78 z dnia 28 listopada 1978 r. w sprawie powołania Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 grudnia 1978 r.;
  • Uchwała Nr 8/2010 Prezydium Akademii Nauk z dnia 13 kwietnia 2010 o nadaniu Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Polskiej Akademii Nauk imienia Jerzego Habera.

 5. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, w celu zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z przepisów prawa (obowiązek podania danych - np. badania naukowe), do momentu zrealizowania umowy  lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (np. umowa najmu) lub wycofania zgody (np. rekrutacja).