Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ART. 24.1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ( DZ. U. z 2016 r., poz .922 z późn zm.)

Administrator danych: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Adres siedziby: ulica Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Przetwarzanie danych osobowych w odbywa się w następujących celach:

 • prowadzenia prac badawczych w zakresie katalizy, fizykochemii granic międzyfazowych, chemii koloidów oraz dyscyplin pokrewnych,
 • prowadzenia prac rozwojowych i wdrażanie wyników badań naukowych do gospodarki,
 • wspierania osób rozpoczynających karierę naukową,
 • prowadzenia studiów doktoranckich oraz kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie jak prowadzenie praktyk studenckich, prac dyplomowych i staży naukowych,
 • współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowy i użytkowania aparatury i infrastruktury naukowej,
 • współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia,
 • rozwijaniu międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi i krajowymi,
 • upowszechnianiu wiedzy w zakresie działalności Instytutu,
 • wykonywaniu innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzeniu badań naukowych,
 • publikowaniu wyników prac badawczych,
 • nadawaniu stopni i tytułów naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • prowadzeniu działalności z zakresu kształcenia studentów, doktorantów oraz innych specjalistów poprzez organizacje kursów, wykładów, seminariów, warsztatów i szkoleń,
 • ochrony własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą,
 • współpracy z Centrami Akademii oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • opracowywaniu ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej instytutu,
 • organizowaniu zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne),
 • współpracy z instytucjami upowszechniania wiedzy,
 • organizacji obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej,
 • drobnych sprawach życia codziennego,
 • rekrutacji i zatrudnieniu.

Zadania w zakresie zarządzania: Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.)

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.