prof. zw. dr hab inż. Tadeusz Paryjczak
Politechnika Łódzka

 

1963 - doktorat
1970 – habilitacja
1976 - tytuł profesora nadzwyczajnego
1985 – tytuł profesora zwyczajnego

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak urodził się w 1932 r. w Łopatynie. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej z 1956 r. Rozpoczął pracę, jako student w 1954 r. w Katedrze Chemii Nieorganicznej u prof. Edwarda Józefowicza.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 r., a doktora habilitowanego z chemii fizycznej - w 1970 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1976 r., a tytuł profesora zwyczajnego - w 1985 r. Całą działalność zawodową związał z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W latach 1972-1975 był prodziekanem, a w latach 1975-1981, 1984-1990 i 1993-1999 dziekanem tego Wydziału. W latach 1975-2002, tj. do przejścia na emeryturę, był dyrektorem Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ. Był twórcą i kierownikiem Zespołu Adsorpcji i Katalizy w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej w latach 1970-2005.

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa (prof. N.J. Koboziew, prof. W. Kisielew) i w Instytucie Katalizy w Nowosybirsku (prof. G.K. Borieskow), w Uniwersytecie Strathclyde Department Pure and Appl. Chemistry (prof. S. Afrossman, prof. P. Poppins), Uniwersytecie w Strasbourgu, Uniwersytecie Alberta w Edmonton (prof. Dalla Lana, prof. S. Wanke).

W latach 1991-2003 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych, w 1991-2003 członkiem Zespołu KBN- Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska i przewodniczący tego Zespołu w latach 2000-2003. W latach 1987-1997 był członkiem Komitetu Nauk Chemicznych, członkiem PTCh, Polskiego Klubu Katalizy, ŁTN, Stałego Komitetu Technologii oraz członkiem różnych Rad Naukowych i Wydawniczych.

Początkowo zajmował się sonochemią, później głównym kierunkiem badawczym były  procesy adsorpcji i katalizy heterogenicznej przy wykorzystaniu metod i technik wywodzących się z chromatografii gazowej ze szczególnym uwzględnieniem właściwości fizyko-chemicznych katalizatorów metalicznych naniesionych na nośniki, w tym procesy termoprogramowanej desorpcji (TPD), redukcji TPR), utlenienia (TPO) i reakcji powierzchniowych (TPSR). Wykazał, że metoda chromatograficzna jest szczególnie przydatna w zakresie badań efektów spillover i silnego oddziaływania metal-nośnik (SMSI). Określił oddziaływania wodoru, tlenu i tlenku węgla z Pt, Pd, Rh, Re, Ir, Fe, Ni, Ag, Co oraz układami Pd-Pb, Pd-Ni, Pt-Ni, Pt-Sn, Fe-Ir, Rh-Ag, Co-Ni, Co-Fe, Fe-Ni w szerokim zakresie temperatury od ciekłego azotu do 700oC.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji, 3 monografii w tym unikalnej pt. „Gass Chromatography in Adsorption and Catalysis” wydanej dwukrotnie przez Horwood-Willey i PWN. Współautor 18 patentów, promotor 32 prac doktorskich. Pięciu wypromowanych doktorów zostało już profesorami.

Ochrona środowiska naturalnego zawsze przebijała się w badaniach prof. T. Paryjczaka. Ma osiągnięcia w zakresie zielonej chemii m.in. wydał pierwszą polską monografię „Zielona chemia”. Opracował dla przemysłu m.in. aktywne katalizatory do syntezy poliestrów, syntezy chlorku winylu, redukcji aromatycznych związków nitrowych, selektywnej redukcji nienasyconych aldehydów, usuwania wodoru z gazów kopalnianych (zastosowanie w metanomierzach), katalizatora do głębokiego odtleniania gazów obojętnych, katalizatorów do utleniania odorowych związków azotu i siarki, aktywnych fotokatalizatorów w procesie utleniania amoniaku występującego w odorach, katalizatorów do utleniającego sprzęgania metanu (OCM). Wiedząc, że  prowadzenie badań na dobrym poziomie wymaga wyposażenia Instytutu w niezbędną aparaturę, w ramach wykonywanych projektów badawczych i dotacji aparaturowych zakupił wiele nowoczesnych aparatów.

Profesor Tadeusz Paryjczak był wielokrotnie wyróżniany. Otrzymał m.in. Nagrodę Naukową Miasta Łodzi (2000), tytuły doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej (2001) i Politechniki Łódzkiej (2006). Posiada liczne odznaczenia m.in. Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medale im. Andrzeja Waksmundzkiego, im. Wojciecha Świętosławskiego, im. Ignacego Mościckiego, im. Marii Skłodowskiej-Curie, Złotą Honorową Odznakę SITPChem, Honorową Odznakę AZS.