Plan zajęć

Terminarz wykładu:

„Wybrane zagadnienia i metody współczesnej fizykochemii” część II, semestr letni 2018/2019

środa 13:30 – 15:00, aula

 

Data

 

Profesorzy

1

27.02

Metody badania powierzchni

J. Korecki

2

6.03

Metody badania powierzchni

Techniki ultrawysokiej próżni

J. Korecki

3

27.03

STM, AFM (sala 206)

J. Korecki

4

3.04

Metody elektrochemiczne

P. Nowak

5

10.04

Metody optyczne

P. Warszyński

6

17.04

Metody optyczne

P. Warszyński

7

24.04

Metody elektrochemiczne

P. Nowak

8

8.05

Spektroskopia MRJ

B. Sulikowski

9

15.05

Spektroskopia MRJ

B. Sulikowski

10

22.05

Spektroskopia absorpcyjna i mikroskopia z użyciem miękkiego promieniowania X w Solaris

J. Korecki

11

29.05

Metody chromatograficzne

M. Szaleniec

12

5.06

Metody chromatograficzne

M. Szaleniec

 

 

 

 

 

 

Egzamin - część II

 

 

Program Ramowy Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 

TABELA 1

dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akadem. 2018/2019

Przedmiot

Liczba godzin

Typ zaliczenia

ECTS

I rok                                                                            

100 h

 

11

Wykłady z podstaw chemii:

  1. Elementy termodynamiki
  2. Teoretyczne podstawy budowy materii
  3. Chemia fizyczna powierzchni

 

 

20 h

20 h

20 h

 

egzamin

egzamin

egzamin

 

3

3

3

Seminarium doktoranckie

30 h

zaliczenie z notą

2

Seminarium instytutowe

10 h

zaliczenie

0

II rok                                                                                      

128 h

 

12

Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne  i zawodowe (w tym: pisanie publikacji naukowych, projektów badawczych)

10 h

zaliczenie

4

Wybrane zagadnienia i metody współczesnej fizykochemii

48 h

egzamin

4

Wykład obieralny (w konsultacji z promotorem) *

30 h

egzamin

2

Seminarium doktoranckie

30 h

zaliczenie z notą

2

Seminarium instytutowe

10 h

zaliczenie

0

III rok                                                                                     

85 h

 

5

Wykład obieralny (w konsultacji z promotorem) *

30 h

egzamin

2

Filozofia

15 h

zaliczenie z notą

1

Seminarium doktoranckie

30 h

zaliczenie z notą

2

Seminarium instytutowe

10 h

zaliczenie

0

IV rok                                                                                    

40 h

 

2

Seminarium doktoranckie

30 h

zaliczenie z notą

2

Seminarium instytutowe

10 h

zaliczenie

0

SUMA

 

 

30

(*) doktorant jest zobowiązany wybrać co najmniej 2 wykłady obieralne (każdy zakończony egzaminem), uzyskana liczba punktów ECTS z obu wykładów nie może być mniejsza niż 4 ECTS. Dodatkowe punkty za wyjazd edukacyjny do krajów programu Erasmus+ i w ramach projektu COST 3 ECTS

 

TABELA 2

dla doktorantów na rok akademicki  2016/2017

Przedmiot

Liczba godzin

Typ zaliczenia

ECTS

Wykłady z podstaw chemii (I rok):

1.      Elementy termodynamiki

2.      Teoretyczne podstawy budowy materii

3.      Chemia fizyczna powierzchni

 

20 h

20 h

20 h

 

egzamin

egzamin

egzamin

 

4

4

4

Seminarium doktoranckie (I-IV rok)

40 h

zaliczenie z notą

3

Seminarium instytutowe (I-IV rok)

10 h

zaliczenie

0

Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne  i zawodowe, w tym: Komunikacja dla naukowców; projekty badawcze (I-III) rok

30 h

zaliczenie

5

Wybrane zagadnienia i metody współczesnej fizykochemii

30h w semestrze letnim 2015/2016 (II-IV rok)

30h w semestrze zimowym 2016/2017 (II-IV rok)

(30+30) h

egzamin

8

Wykład obieralny (w konsultacji z promotorem)

30 h

egzamin

4

Wykład obieralny (w konsultacji z promotorem)

30 h

egzamin

4

Filozofia

30 h

zaliczenie z notą

3

SUMA

440 h

 

48

Wyjazd edukacyjny do krajów programu Erasmus+ i w ramach projektu COST

2-3 miesięcy

 

3

 

Oprócz zajęć realizowanych zgodnie z programem ramowym każdy doktorant zobowiązany jest do: prowadzenia badań naukowych, samodzielnych studiów literaturowych, czynnego udziału w konferencji naukowej krajowej/zagranicznej, zrealizowania przewodu doktorskiego, napisania wniosku o finansowanie projektu badawczego*.