Research grants

Shortcuts

Forgot your password?

Polish grants

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 

Projekty stosowane NCBiR

·          [2013-2016] Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych (MN) – prof. R. Kozłowski

 

Projekty LIDER (NCBiR)

·          [2012-2016] Regioselektywne utlenianie pochodnych cholesterolu za pomocą nowego enzymu milibdenowego - dehydrogenazy 25-OH cholesterolowej - dr hab. M. Szaleniec prof. IKiFP

·          0090/L-7/2015 [2017-2019] Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań medycznych – dr M. Guzik 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

 

Program stypendialny START 2016

·          [2016-2017] dr E. Niedziałkowska

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

stypendia dla wyróżniających się młodych naukowców

·          [2016-2018] dr hab. W. Płaziński prof. IKiFP

 

Projekty IUVENTUS PLUS (MNiSW)

·           [2014-2016] Teoretyczny opis wpływu zmian ruchliwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz i ciecz/ciało stałe na przebieg kolizji i kinetykę powstawania kontaktu trójafazowego – dr J.Zawała

·           [2016-2019] Określenie wpływu właściwości powierzchniowych nanocząstek srebra na ich aktywność cytotoksyczną wobec wybranych komórek ludzkiego układu immunologicznego oraz komórek tkanki łącznej właściwej – dr M. Oćwieja

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

 

SONATA BIS

·          ST4 [2013-2017] Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowych - dr hab. T. Pańczyk prof. IKiFP PAN

·          NZ1 [2015-2020] Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu w biosyntezie alkaloidów o aktywności farmakologicznej – struktury, mechanizmy reakcji i racjonalne przeprojektowywanie enzymów – dr hab. T. Borowski  prof IKiFP PAN

·          ST4 [2016-2020] Pole siłowe mechaniki molekularnej dla badania struktury, dynamiki oraz konformacji węglowodanów zawierających jdenostki furanozowe – dr hab. W. Płaziński prof IKiFP

 

SONATA

·          ST5 [2011-2016] Nowe katalizatory Pd-Pt/nanokompozyt hybrydowy do redukcji tlenu w polimerowym ogniwie paliwowym – dr M. Góral-Kurbiel

·          ST5 [2012-2017] Wcelowane dostarczanie leków - synteza i funkcjonalizacja nanonośników - dr K.Szczepanowicz

·          ST4 [2013-2017] Mechanizm regioselektywnego utleniania pochodnych cholesterolu przez nowy enzym molibdenowy, dehydrogenazę 25-OH sterolową ze Sterolibacterium denintrificans - dr hab. M. Szaleniec prof. IKiFP

·          ST4 [2013-2017] Mechanizm i kinetyka koalescencji pęcherzyków powietrza na spokojnych i zaburzanych z kontrolowaną częstotliwością powierzchniach ciecz/gaz – dr J. Zawała 

·          ST4 [2015-2017] Nowe biwarstwowe układy białkowe oparte na oddziaływaniach antygen-przeciwciało – charakterystyka fizykochemiczna in situ – dr M. Wasilewska

·          ST4 [2016-2019] Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz i ich właściwości jako związki przeciwrakowe – dr M. Guzik

·          ST4 [2016-2019] Mechanizmy tworzenia i funkcjonalność multiwarstw nanocząstek zawierających biokompatybilne molekuły – dr M. Morga

·          ST4 [2016-2019] Bio oligo/polisacharydy pod wpływem sił zewnętrznych – dr A. Brzyska

 

OPUS

·          ST4 [2012-2016] Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant-polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonosników - prof. P. Warszyński

·          ST4 [2013-2016] Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokociśnieniowej reakcji syntezy eteru dimetylowego z mieszaniny H2/CO2 - dr. hab. R. Grabowski prof. IKiFP

·          ST5 [2013-2016] Nanoklastery zeolitów jako podstawa nowych warstwowych materiałów porowatych do procesów katalitycznych w fazie ciekłej - prof. M. Derewiński / prof. B. Sulikowski 

·          ST5 [2013-2016] Projektowanie, synteza i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów rutenowych oraz ich zastosowanie w reakcji uwodornienia prochiralnych ketonów - dr D. Duraczyńska 

·          ST4 [2013-2016] Dynamika oscylacji w układzie pallad/wodór - dr E. Lalik -

·          ST4 [2013-2016] Określenie mechanizmów adsorpcji wybranych białek anizotropowych w kontrolowanych warunkach transportu - prof. Z. Adamczyk

·          ST5 [2013-2016] Struktura i właściwości warstw białkowych: od biomolekuły do funkcjonalnej warstwy ( badania eksperymentalne i symulacje) - dr hab. B. Jachimska

·          ST5 [2014-2016] Synteza kompozytów zawierających nanocząstki metali (Fe, Mn, Pd) i porowate, domieszkowane azotem materiały węglowe o różnej morfologii ziaren oraz charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i elektrokatalitycznych w reakcji redukcji tlenu – dr A. Pacuła

·          ST5 [2014-2017] Innowacyjne katalizatory całkowitego utleniania na osnowie organosmektytów interkalowanych odwróconymi micelami zawierającymi nanostruktury typu wodorotlenków i hydrotalkitów – prof. E. Serwicka-Bahranowska

·          NZ1 [2015-2017] Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu katalizujące atypowe reakcje utleniania – badania nad strukturami oraz mechanizmami enzymatycznymi – dr hab. T. Borowski prof. IKiFP PAN

·          ST5 [2016-2019] Teranostyczne nanonośniki do obrazowania MRI – prof. P. Warszyński

·          ST5 [2016-2019] Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu Y o omega nowej generacji: badania zaawansowanymi metodami IR, NMR oraz modelowanie strukturalne – prof. E. Brocławik

·          ST5 [2016-2019] Monowarstwy nanocząstek o kontrolowanej heterogeniczności i strukturze jako efektywne substraty antyadhezyjne – prof. Z. Adamczyk

 

PRELUDIUM

·          ST4 [2014-2016] Sprzężenie elektronowe cząsteczki tlenku azotu (II) z centrami kobaltowymi w różnych otoczeniach koordynacyjnych: rola przepływu gęstości elektronowej w aktywacji liganda – mgr A. Stępniewski (promotor prof. E. Brocławik) 

·          ST4 [2014-2016] Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanoczastek na powierzchniach nośników koloidalnych – mgr M. Sadowska (promotor prof. Z. Adamczyk)

·          ST4 [2016-2017] Filmy polielektrolitowo-lipidowe z wbudowanymi hydrofobowymi nanocząstkami – mgr M. Włodek (promotor prof. P. Warszyński)

 

FUGA

·          ST3 [2015-2018] Wysokorozdzielcza analiza przestrzennych włśsciwości strukturyzowanych nanostruktur magnetycznych – dr P. Mazalski (dr hab. N. Spirodis prof IKiFP)

·          ST4 [2015-2018] Wpływ promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni na oodziaływania białek z powierzchniami stałymi – dr M. Kowacz (prof. P. Warszyński)

 Projekty badawcze finasowane z KNOW na okres 2012 -2017[doc]

Polish grants

1. Biotransformations for pharmaceutical
and cosmetics industry

2. Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do zastosowań w elektronice spinowej – SPINLAB, 

3. Technology development for nanostructured oxide catalysts preparation for the air purification of toxic, volatile organic compounds  

4. Functional Nano- and Microparticles, Synthesis and Applications in  Innovative  Materials and Technologies .

5. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości, 

6. Krakow Interdisciplinary Ph.D. Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures,