need help writing top writing service writing an mba admission essay linen writing paper essay writer services research paper helper chemistry help with significant figures narrative essay idea

Prace magisterskie

 

W Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN istnieje możliwość wykonywania prac magisterskich związanych z tematyką badawczą Instytutu. Zapewniamy ją studentom wszystkich uczelni wyższych, w szczególności z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego, z którymi to jednostkami mamy podpisane porozumienie o współpracy.

Propozycje prac:

 • Stabilizacja aktywności katalitycznej dehydrogenazy z Aromatoleum aromaticum  /magisterska - inżynierska/ - promotor dr inż. Mateusz Tataruch
 • Modelowanie mechanizmu i kinetyki inaktywacji termicznej dehydrogenaz z Aromatoleum aromaticum /magisterska - inżynierska/ - promotor dr inż. Mateusz Tataruch
 • Enancjoselektywna redukcja steroidów przez ene-reduktazy - promotor dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN
 • Mechanizmu reakcji syntazy benzoilobursztynianowej - modelowanie metodami dynamiki molekularnej oraz QM:MM - promotor dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKiFP PAN
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do bakteryjnego bioplastiku – polihydroksymaślanu – promotor dr Maciej Guzik
 • Biotechnologiczna konwersja oleju roślinnego do bakteryjnego bioplastiku - połączenie procesu enzymatycznej hydrolizy i fermentacji – promotor dr Maciej Guzik
 • Chemo-biotechnologiczny proces konwersji oleju roślinnego do bioplastiku – promotor dr Maciej Guzik
 • Enancjoselektywna redukcja wiązania C=C w związkach steroidowych z zastosowaniem FAD-zależnej reduktazy bakteryjnej – promotor dr Agnieszka Wojtkiewicz
 • Specyficzność substratowa bakteryjnych dehydrogenaz 3-ketosteroidowych – promotor dr Agnieszka Wojtkiewicz
 • Obliczenia kwantowo-chemiczne struktury heteropolikwasów – promotor dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
 • Immobilizacja dehydrogenazy Δ1-ketosteroidowej – praca inżynierska – promotor dr Mateusz Tataruch
 • Modelowanie procesów adsorpcji białek na powierzchni ciał stałych metodami dynamiki molekularnej – promotor dr hab. Jakub Barbasz
 • Spektroskopia sił jako metoda badania właściwości mechanicznych w skali mikro i nano – promotor dr hab. Jakub Barbasz
 • Nanocząstki polimerowe jako sterowane nośniki leków - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
 • Stabilność konformacyjna układów białkowych na granicach faz - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
 • Biopolimery jako nośniki cząstek aktywnych biologicznie - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
 • Badanie wpływu pH na strukturę kompleksów polipeptydów metodami dynamiki molekularnej - promotor dr inż. Piotr Batys
 • Znaczenie składu rozpuszczalnika w zjawisku kondensacji przeciw-jonów w roztworach polielektrolitów - promotor dr inż. Piotr Batys
 • Wpływ biofunkcjonalizacji nanocząstek srebra aminotiolami niskocząsteczkowymi na procesy ich utleniającego roztwarzania - promotor dr Magdalena Oćwieja
 • Właściwości plazmoniczne wielowarstw nanocząstek srebra i złota osadzonych na krzemie - promotor dr Magdalena Oćwieja
 • Wpływ niskocząsteczkowych stabilizatorów organicznych na stabilność fluorescencyjnych nanocząstek złota zdyspergowanych w suspensjach o kontrolowanym pH i sile jonowej - promotor dr Magdalena Oćwieja