Prace magisterskie

W Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN istnieje możliwość wykonywania prac magisterskich związanych z tematyką badawczą Instytutu. Między innymi w ramach podpisanej umowy z Ochroną Środowiska z Wydziału Chemii UJ proponowane są następujące tematy prac magisterskich:

Propozycje prac:

 • Piryt w odpadach z przemysłu metalurgicznego jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska. – promotor doc. dr hab. Paweł Nowak
 • Biokatalityczne modyfikacje związków sterolowych - promotor dr hab. Maciej Szaleniec
 • Regioselektywna hydroksylacja cholesterolu i jego pochodnych przez dehydrogenazę C25 steroidową - promotor dr hab. Maciej Szaleniec
 • Synteza strukturalnie zróżnicowanych nanocząstek sit molekularnych - promotor doc. dr hab. Mirosław Derewiński
 • Badania aktywności katalitycznej materiałów hierarchicznych otrzymanych z wykorzystaniem nanocząstek sit molekularnych - promotor doc. dr hab. Mirosław Derewiński
 • Synteza metalokompleksów salenowych  z podstawnikami elektronoakceptorowymi. - promotor doc.dr.hab. Ryszard Grabowski, opiekunowie naukowi: dr Katarzyna Pamin i dr Jan Połtowicz
 •  Badanie wpływu podstawników na  aktywności katalitycznej kompleksów  w procesie  utleniania fenolu.- promotor doc.dr.hab. Ryszard Grabowski, opiekunowie naukowi: dr Katarzyna Pamin i dr Jan Połtowicz
 • Badanie właściwości katalitycznych nowych katalizatorów otrzymanych na bazie  heteropolikwasów i liposomów - promotor doc.dr.hab. Ryszard Grabowski, opiekunowie naukowi: dr Katarzyna Pamin i dr Jan Połtowicz
 • Utlenianie węglowodorów z zastosowaniem metalokompleksów w cieczach jonowych – promotor doc. dr hab. Ryszard Grabowski, opiekunowie naukowi: dr Katarzyna Pamin i dr Jan Połtowicz
 • Charakterystyka fizykochemiczna oraz kinetyka adsorpcji białek  na powierzchniach modelowych ( QCM, mikroskop fluorescencyjny ).- promotor: dr hab. Barbara Jachimska
 •  Konformacja polielektrolitów w roztworach wodnych a struktura tworzonych warstw na powierzchniach modelowych - promotor: dr hab. Barbara Jachimska
 • Modelowanie komputerowe struktury i właściwości nanorurek węglowych z funkcjonalizowanych fullerenami jako inteligentnych nanokapsułek. – promotor doc. dr hab. Tomasz Pańczyk
  (ewentualne konsultacje z promotorem i obliczenia musiałyby odbywać się w zamiejscowym Zespole Teorii Adsorpcji w Lublinie).
 • Monitorowanie stanu czystości wód poprzez pomiary prędkości pęcherzyków gazowych - prof. dr hab. Kazimierz Malysa