Na skróty

Przypomnienie hasła

Prace magisterskie

 

W Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN istnieje możliwość wykonywania prac magisterskich związanych z tematyką badawczą Instytutu. Zapewniamy ją studentom wszystkich uczelni wyższych, w szczególności z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego, z którymi to jednostkami mamy podpisane porozumienie o współpracy.

Propozycje prac:

  • Enancjoselektywna redukcja steroidów przez ene-reduktazy - promotor dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN
  • Mechanizmu reakcji syntazy benzoilobursztynianowej - modelowanie metodami dynamiki molekularnej oraz QM:MM - promotor dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKiFP PAN
  • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do bakteryjnego bioplastiku – polihydroksymaślanu – promotor dr Maciej Guzik
  • Biotechnologiczna konwersja oleju roślinnego do bakteryjnego bioplastiku - połączenie procesu enzymatycznej hydrolizy i fermentacji – promotor dr Maciej Guzik
  • Chemo-biotechnologiczny proces konwersji oleju roślinnego do bioplastiku – promotor dr Maciej Guzik
  • Enancjoselektywna redukcja wiązania C=C w związkach steroidowych z zastosowaniem FAD-zależnej reduktazy bakteryjnej – promotor dr Agnieszka Wojtkiewicz
  • Specyficzność substratowa bakteryjnych dehydrogenaz 3-ketosteroidowych – promotor dr Agnieszka Wojtkiewicz
  • Obliczenia kwantowo-chemiczne struktury heteropolikwasów – promotor dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
  • Immobilizacja dehydrogenazy Δ1-ketosteroidowej – praca inżynierska – promotor dr Mateusz Tataruch
  • Modelowanie procesów adsorpcji białek na powierzchni ciał stałych metodami dynamiki molekularnej – promotor dr hab. Jakub Barbasz
  • Spektroskopia sił jako metoda badania właściwości mechanicznych w skali mikro i nano – promotor dr hab. Jakub Barbasz
  • Nanocząstki polimerowe jako sterowane nośniki leków - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
  • Stabilność konformacyjna układów białkowych na granicach faz - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
  • Biopolimery jako nośniki cząstek aktywnych biologicznie - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
  • Badanie wpływu pH na strukturę kompleksów polipeptydów metodami dynamiki molekularnej - promotor dr inż. Piotr Batys
  • Znaczenie składu rozpuszczalnika w zjawisku kondensacji przeciw-jonów w roztworach polielektrolitów - promotor dr inż. Piotr Batys
  • Wpływ biofunkcjonalizacji nanocząstek srebra aminotiolami niskocząsteczkowymi na procesy ich utleniającego roztwarzania - promotor dr Magdalena Oćwieja
  • Właściwości plazmoniczne wielowarstw nanocząstek srebra i złota osadzonych na krzemie - promotor dr Magdalena Oćwieja
  • Wpływ niskocząsteczkowych stabilizatorów organicznych na stabilność fluorescencyjnych nanocząstek złota zdyspergowanych w suspensjach o kontrolowanym pH i sile jonowej - promotor dr Magdalena Oćwieja